EIN HEFFAITH

Mae Ein Dyfodol Disglair yn fudiad cymdeithasol blaengar sy’n cefnogi ein cenhedlaeth i arwain newid cynyddol yn eu cymunedau a’u hamgylchedd lleol. Rydyn ni’n helpu pobl ifanc i gamu i’r adwy a mynnu’r hyn y mae ganddynt hawl iddo: planed iach, economi ffyniannus, dyfodol mwy disglair.

Mae ansawdd ein hamgylcheddau adeiledig a naturiol yn elwa o newid arwyddocaol. O ganlyniad, mae ein cymunedau’n cael cyfoeth o fanteision o wella llefydd lleol ac mae ein pobl yn elwa o ddatblygu gwybodaeth a hyder a fydd yn eu helpu i addysg bellach a chael gwaith.

Ond mae’r rhaglen hon yn mynd yn llawer ymhellach na’r effaith a welir gan y prosiectau unigol. Gyda’n gilydd, rydyn ni’n casglu tystiolaeth gadarn am ddatblygu’r amgylchedd a phobl ifanc. Yn benodol, rydyn ni’n edrych ar bwysigrwydd rhoi sylw i’r ddau bwnc gyda’i gilydd, drwy ddatblygu ein heconomi werdd. Rydyn ni’n hyderus y bydd y dystiolaeth hon, yn fuan iawn, yn dechrau arwain y dewisiadau economaidd a wneir ar lefel leol a rhanbarthol ac yn genedlaethol yn y DU.

Wedi clywed digon? Ewch amdani a chymryd rhan.

YR AMGYLCHEDD

Rydyn ni’n creu newid arwyddocaol yn ansawdd ein hamgylchedd trefol a gwledig. Mae gofod lleol yn cael ei drawsnewid i ddarparu hafan hanfodol i fywyd gwyllt yn ogystal â gwasanaethau hanfodol sy’n helpu i warchod cymunedau rhag newid hinsawdd. Rydyn ni’n gwella seilwaith lleol ac yn helpu gydag adferiad natur.

POBL

Rydyn ni’n grymuso pobl ifanc i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at eu cymunedau drwy gyflwyno a dylanwadu ar eu prosiectau eu hunain sy’n gwella’r ardaloedd o’u hamgylch. Rydyn ni’n buddsoddi mewn cyfleoedd i sicrhau eu bod yn meithrin sgiliau, profiad a chyflogaeth i’w datblygu eu hunain fel arweinwyr amgylcheddol.

CYMUNEDAU

Rydyn ni’n ysbrydoli pobl o bob oedran, diwylliant a chefndir i ddod at ei gilydd a chyfrannu at amrywiaeth eang o weithgareddau gydag effaith gadarnhaol a hirhoedlog. Mae mentrau cymunedol lleol llwyddiannus yn cael eu sefydlu ar hyd a lled y DU ac mae pobl leol yn cael cyfoeth o fanteision o wella llefydd lleol.

YR ECONOMI

Gan ddefnyddio ein model o raglen arferion gorau, rydyn ni’n dangos y cyfleoedd a’r manteision a gynigir gan economi ‘werdd’ gynaliadwy sy’n gwneud defnydd effeithlon o adnoddau. Trwy wneud hynny, ein nod ni yw newid sut rydyn ni’n buddsoddi yn ein cymdeithas a gwneud yr economi werdd yn economi a ffafrir fel llwybr cyflogaeth ac addysg gan bobl ifanc.