EIN HEFFAITH

YR AMGYLCHEDD

Rydyn ni’n creu newid arwyddocaol yn ansawdd ein hamgylchedd trefol a gwledig. Mae gofod lleol yn cael ei drawsnewid i ddarparu hafan hanfodol i fywyd gwyllt yn ogystal â gwasanaethau hanfodol sy’n helpu i warchod cymunedau rhag newid hinsawdd. Rydyn ni’n gwella seilwaith lleol ac yn helpu gydag adferiad natur.

POBL

Rydyn ni’n grymuso pobl ifanc i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at eu cymunedau drwy gyflwyno a dylanwadu ar eu prosiectau eu hunain sy’n gwella’r ardaloedd o’u hamgylch. Rydyn ni’n buddsoddi mewn cyfleoedd i sicrhau eu bod yn meithrin sgiliau, profiad a chyflogaeth i’w datblygu eu hunain fel arweinwyr amgylcheddol.

CYMUNEDAU

Rydyn ni’n ysbrydoli pobl o bob oedran, diwylliant a chefndir i ddod at ei gilydd a chyfrannu at amrywiaeth eang o weithgareddau gydag effaith gadarnhaol a hirhoedlog. Mae mentrau cymunedol lleol llwyddiannus yn cael eu sefydlu ar hyd a lled y DU ac mae pobl leol yn cael cyfoeth o fanteision o wella llefydd lleol.

YR ECONOMI

Gan ddefnyddio ein model o raglen arferion gorau, rydyn ni’n dangos y cyfleoedd a’r manteision a gynigir gan economi ‘werdd’ gynaliadwy sy’n gwneud defnydd effeithlon o adnoddau. Trwy wneud hynny, ein nod ni yw newid sut rydyn ni’n buddsoddi yn ein cymdeithas a gwneud yr economi werdd yn economi a ffafrir fel llwybr cyflogaeth ac addysg gan bobl ifanc.

With credits ready for use55