Cyfleoedd

Mae digon o ffyrdd i chi gymryd rhan gydag Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cofiwch gysylltu â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
snip
Cyllid newydd y Loteri Genedlaethol ar agor nawr ar gyfer y Flwyddyn Pobl Ifanc  
Gall treftadaeth leol a grwpiau chwaraeon a chymunedol ledled yr Alban elwa o arian achosion da’r Loteri Genedlaethol, fel rhan o gronfa newydd gwerth £550,000 i helpu i newid bywydau pobl ifanc. Mae cyllid sydd rhwng £3,000 a £10,000 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n cael eu cynnal gan ac ar gyfer pobl ifanc rhwng wyth a 26 oed.
Mwy o fanylion ar wefan y Gronfa Loteri Fawr 
Dyddiadau cau ar gyfer ymgeisio – 30 Ebrill 2018 a 18 Mehefin 2018
Pocket Pals yn chwilio am Lysgenhadon Ifanc
Mae PocketPals yn ap newydd sy’n cysylltu pobl â bywyd gwyllt a’r amgylchedd gan ddefnyddio eu ffonau symudol. Bydd yr ap yn defnyddio GPS ar ddyfeisiadau symudol a bydd y chwaraewyr yn gallu cerdded a dod o hyd i anifeiliaid digidol. Yn cael ei rhyddhau i ddechrau yn y DU, bydd y gêm yn seiliedig ar y bywyd gwyllt sydd i’w weld yn y DU.  Rydyn ni’n chwilio am bobl ifanc (22 oed ac iau) i gynrychioli Pocket Pals ar-lein ac mewn digwyddiadau. Rydyn ni eisiau i chi greu cynnwys cyffrous a rhannu eich profiadau o fywyd gwyllt! Bydd sawl peth i’ch cymell chi, ond fe fyddwn ni’n dechrau gyda chrys T am ddim Pocket Pals!
 Ebostiwch ni ar puffinpost@pocketpalsapp.com
PocketPals
snip
Angen awduron
New Nature yw’r unig gylchgrawn am fyd natur sy’n cael ei ysgrifennu, ei olygu a’i gynhyrchu’n gyfan gwbl gan bobl ifanc. Mae’n cael ei ryddhau ar-lein bob mis ac mae posib ei lawrlwytho am ddim. Mae’n cynnwys erthyglau ar amrywiaeth eang o bynciau. Os ydych chi’n iau na 30 oed mae croeso i chi gynnig syniadau ar gyfer y cylchgrawn a’r blog.
E-bost y tim golygyddol:  editorial.newnature@gmail.com 
 Llun ©NewNature
Ysgoloriaeth Darwin i Ieuenctid
16 i 19 oed ac yn ymddiddori ym myd natur? Mae Ysgoloriaeth Darwin i Ieuenctid y Field Studies Council ar gael i chi. Tripiau preswyl a gostyngiad ar hyfforddiant.
Mwy o fanylion ar wefan FSC 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 22 Mehefin 2018
Llun ©FSC
snip
Ecotricity 020218
Angen Prydeinwyr Ifanc Gwyrdd ar gyfer gŵyl WOMAD 
Mae Ecotricity, cwmni ynni gwyrddaf Prydain, yn chwilio am amgylcheddwyr ifanc i fynegi eu barn yng ngŵyl WOMAD yr haf yma. Mae’n chwilio am ieuenctid 11 i 16 oed i gyflwyno eu syniadau mawr ar ynni, trafnidiaeth bwyd a byd natur. Y dyddiad cau yw: 19 Mai 2018.
Rhagor o wybodaeth ac ymgeisio ar wefan Ecotricity
Llun ©Ecotricity
Tomorrow’s Natural Leaders
Ydych chi eisiau datblygu eich gyrfa mewn cadwraeth? Ydych chi rhwng 16 a 24 oed? Fyddech chi’n hoffi bod yn rhan o raglen newydd fawr i gael pobl ifanc i fod yn egnïol dros fywyd gwyllt a’r amgylchedd? Mae Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog yn chwilio am 24 o bobl ifanc brwd ac angerddol ledled Swydd Efrog i ymuno a’r rhaglen Tomorrow’s Natural Leaders, a fydd yn eich helpu chi i wneud hynny. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys rheoli gwarchodfeydd, adfer cynefinoedd, monitro bioamrywiaeth, rheoli digwyddiadau, ymgyrchu, gwaith allgymorth ac addysg.
Mwy o wybodaeth ar wefan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog
Llun ©YorkshireWildlifeTrust
170412 Lambing at Low Carr Farm
8 Bright Green Future CSE 1
Bright Green Future
Ydych chi rhwng 15 ac 19 oed ac eisiau bod yn un o’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau am yr amgylchedd yn y dyfodol? Mae menter Bright Green Future CSE yn rhaglen arweinyddiaeth ar gyfer hyd at 200 o bobl ifanc. Mae’r rhaglen hyfforddi’n amrywiol ac yn cynnwys sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb, mentora prosiectau, ac ysgol haf breswyl am bedwar diwrnod gyda siaradwyr arbenigol, gweithgareddau ymarferol a gweithdai.
Os ydych chi eisiau cael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost, ffoniwch switsfwrdd y CSE ar 0117 934 1400 neu llenwch y ffurflen ar eu gwefan
Llun ©CentreForSustainableEnergy
Arweinwyr prosiectau FoodCycle  
Mae angen arweinwyr prosiectau ledled y wlad i arwain sesiynau cegin cymunedol a sicrhau bod pawb yn mwynhau eu pryd bwyd a’r cwmni. Mae’n llawer mwy na choginio ac yn cynnwys rheoli gwirfoddolwyr, siarad â’r wasg yn lleol a rheoli perthnasoedd gyda chyfranwyr bwyd. Diddordeb? Mwy o wybodaeth yma.
Llun ©FoodCycle
Sussex 7