Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Ymgyrch Dorfol #TheTimeIsNow
Ar 26 Mehefin bydd miloedd yn ymgasglu yn San Steffan yng nghanol Llundain i alw ar ein gwleidyddion ni i osod y sylfeini ar gyfer byd gwyrddach, diogelach a gwell. Mae pobl ym mhob cwr o’r byd yn dioddef o effeithiau newid yn yr hinsawdd ac mae ein poblogaethau o fywyd gwyllt yn prysur ddiflannu. Nawr yw’r amser i ASau roi terfyn ar gyfraniad y DU at newid yn yr hinsawdd a phasio deddfau uchelgeisiol ar gyfer adferiad byd natur ar y tir ac yn y môr. Does dim amser i’w wastraffu. Ymunwch â’r Ymddiriedolaethau Natur a llawer o sefydliadau eraill i ddangos y ffordd i’n gwleidyddion ni i sicrhau #DyfodolGwylltach.
Darllenwch y canllaw digwyddiadau yma a defnyddio’r ffurflen ar y chwith i gofrestru. Bydd yr ymgyrch yn cael ei chynnal rhwng 1pm a 4pm. Rydym yn cynghori pawb i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu rannu ceir os yw hynny’n bosib. Ar gyfer pawb sy’n dod i’r ymgyrch, bydd y cod gostyngiad CCL2019 yn rhoi 25% i chi oddi ar fysiau National Express i Orsaf Fysiau Victoria ar y diwrnod.
FOE project page
Cynulliad Ieuenctid Cyfeillion Ifanc y Ddaear
Eisiau penwythnos yn llawn siaradwyr ysbrydoledig, rhannu sgiliau ymgyrchu a chyfarfod pobl newydd sy’n teimlo’n angerddol am yr hinsawdd, a chyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol? Ymunwch â Chynulliad Ieuenctid cyntaf Cyfeillion y Ddaear i ieuenctid 16 i 25 oed yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae 100 o lefydd ar gael ac mae’r tocynnau’n cynnwys ystafelloedd en-suite preifat mewn neuaddau preswyl prifysgol, diodydd a phrydau bwyd. Dewiswch y pris allwch chi ei fforddio am docyn.
Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng dydd Gwener 12 Gorffennaf a dydd Sul 14 Gorffennaf 2019 ym Mhrifysgol Keele yn Swydd Stafford. Archebwch eich lle yma.
Probe
Cofrestra ar gyfer profiad bythgofiadwy gyda Vision England! 
Cyfle i fagu hyder a dod yn annibynnol, dysgu sgiliau newydd, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd! Mae Vision England yn rhaglen breswyl gyffrous ar gyfer pobl ifanc 12 i 17 oed sydd â nam ar y golwg. Mae’n cael ei chyflwyno gan Sense. Mae pobl ifanc yn cael eu cefnogi i chwarae rôl arweiniol yn y gwaith o newid eu cymunedau a’u hamgylchedd er gwell. Bydd cyfle i ti fynd ar raglen breswyl am saith noson i Ardal y Llynnoedd, Surrey neu Sir Amwythig a dim ond £25 mae’n gostio! Beth am wneud cais nawr am raglen breswyl yn Surrey (28 Gorffennaf – 4 Awst), Sir Amwythig (16-23 Awst) neu Ardal y Llynnoedd (25 Awst – 1 Medi).  
Lawrlwytha’r ffurflen gais yma neu anfon e-bost i visionengland@sense.org.uk am fwy o wybodaeth. 
Yorkshire Wildlife Trust
Lleoliadau cadwraeth ar gael
Mae Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog yn chwilio am 24 o bobl ifanc frwd ac angerddol i ymuno â Tomorrow’s Natural Leaders. Byddwch yn dysgu sgiliau ymarferol, gwybodaeth am gadwraeth, sgiliau arwain a chyflogadwyedd yn y sectorau cadwraeth ac amgylcheddol. Pedwar diwrnod yr wythnos am 12 mis. Y gweithgareddau’n cynnwys: rheoli gwarchodfeydd, adfer cynefinoedd, monitro bioamrywiaeth, rheoli digwyddiadau, ymgyrchu, rheoli da byw ac allgymorth/addysg. Am hynny byddwch yn cael bwrsari o £250 y mis, cyllideb hyfforddi o £480 a bonws cwblhau o £500. Mae cyfleoedd ar gael ledled Sir Efrog. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Mehefin 2019. Mae’r lleoliadau’n dechrau ym mis Medi 2019. Mwy o wybodaeth ac ymgeisio yma.
Lawrlwytha’r ffurflen gais yma neu anfon e-bost i visionengland@sense.org.uk am fwy o wybodaeth.