Cyfleoedd

Mae digon o ffyrdd i chi gymryd rhan gydag Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cofiwch gysylltu â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Prentis Coedwigaeth yng Nghoed Hill Holt  
Llun-Gwener 8.30am i 4.30pm. Prentisiaeth 18 mis. I ddechrau ym mis Mawrth 2018. Cyfle i ennill profiad a chymwysterau mewn rheoli coetiroedd, gwella’r amgylchedd a chreu deunyddiau cynaliadwy ar gyfer prosiectau eco adeiladu.
Rhagor o wybodaeth ar wefan GOV.uk 
Llun ©HillHoltWood 
Y2Q4 Plastic bottle greenhouse 3
Cornwall Wildlife Trust 'Wildlife Celebration' Event held at Trebah Gardens.
Prentisiaeth gyda thâl ar gael gydag Ymddiriedolaeth Natur Cernyw  
Mae prosiect Your Shore Beach Rangers yn hysbysebu am brentis. 12 mis. Llawn amser. £105 yr wythnos. Wedi’i lleoli yn swyddfa Ymddiriedolaeth Natur Cernyw, Truro a Choleg Cernyw, Newquay (lifft ar gael o Truro). Dyddiad dechrau posib: Dydd Llun 26 Mawrth 2018. Gwnewch gais erbyn dydd Llun 12 Mawrth 2018.
Rhagor o wybodaeth ar wefan GOV.UK 
Llun ©CornwallWildlifeTrust
Gwnewch gais nawr am wyliau preswyl Vision England  
Mae Vision England yn rhaglen breswyl gyffrous ar gyfer ieuenctid 14 i 17 oed sydd â nam ar y golwg, mewn partneriaeth â’r Field Studies Council (FSC). Tri gwyliau preswyl llawn hwyl yn ystod cyfnod o flwyddyn. Dewiswch leoliad – Cumbria, Sir Amwythig neu Surrey. Gwnewch gais erbyn dydd Llun 28 Chwefror 2018
 Mwy o wybodaeth ar wefan RNIB
Llun ©RNIB
6 Vision England Action for Blind People 2
Our Bright Future - August 2017
Prentisiaethau Modern ar gael gyda’r Genhedlaeth Nesaf o Hyrwyddwyr Amgylcheddol a Gweithlu Fife  
Mae’r prentisiaethau modern canlynol ar gael yn ardal Fife yn yr Alban:
Prentisiaeth fodern mewn garddwriaeth ar Stad Cambo
Prentisiaeth fodern mewn sgiliau gwledig yn Y Ganolfan Ecoleg
Prentisiaeth fodern mewn coed a phren ar Stad Falkland
Gwnewch gais erbyn: Dydd Gwener 23 Chwefror 2018 
Mwy o wybodaeth a chyfle i ymgeisio ar wefan Partneriaeth Sgiliau Gwledig Fife
Llun ©FifeRuralSkillsPartnership
Angen Prydeinwyr Ifanc Gwyrdd ar gyfer gŵyl WOMAD 
Mae Ecotricity, cwmni ynni gwyrddaf Prydain, yn chwilio am amgylcheddwyr ifanc i fynegi eu barn yng ngŵyl WOMAD yr haf yma. Mae’n chwilio am ieuenctid 11 i 16 oed i gyflwyno eu syniadau mawr ar ynni, trafnidiaeth bwyd a byd natur. Y dyddiad cau yw: 19 Mai 2018.
Rhagor o wybodaeth ac ymgeisio ar wefan Ecotricity
Llun ©Ecotricity
Ecotricity 020218
2017-05-11 10.33.10
Cynorthwy-ydd gweinyddol y Centre for Stewardship  
Rhan amser. 16 awr yr wythnos (bob bore neu bob prynhawn). Penodiad am flwyddyn. Byddwch yn cynorthwyo gyda rhedeg swyddfeydd y ganolfan yn effeithlon, gan gynnwys: ateb galwadau ffôn, delio ag ymholiadau ar e-bost, gweithredu fel pwynt cyswllt i wirfoddolwyr a chynorthwyo cyfarwyddwr y ganolfan gyda phrosesu hawliadau am grantiau.
Mwy o wybodaeth ar wefan Centre for Stewardship
Llun ©FifeRuralSkillsPartnership
Tomorrow’s Natural Leaders
Ydych chi eisiau datblygu eich gyrfa mewn cadwraeth? Ydych chi rhwng 16 a 24 oed? Fyddech chi’n hoffi bod yn rhan o raglen newydd fawr i gael pobl ifanc i fod yn egnïol dros fywyd gwyllt a’r amgylchedd? Mae Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog yn chwilio am 24 o bobl ifanc brwd ac angerddol ledled Swydd Efrog i ymuno a’r rhaglen Tomorrow’s Natural Leaders, a fydd yn eich helpu chi i wneud hynny. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys rheoli gwarchodfeydd, adfer cynefinoedd, monitro bioamrywiaeth, rheoli digwyddiadau, ymgyrchu, gwaith allgymorth ac addysg.
Mwy o wybodaeth ar wefan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog
Llun ©YorkshireWildlifeTrust
170412 Lambing at Low Carr Farm
8 Bright Green Future CSE 1
Bright Green Future
Ydych chi rhwng 15 ac 19 oed ac eisiau bod yn un o’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau am yr amgylchedd yn y dyfodol? Mae menter Bright Green Future CSE yn rhaglen arweinyddiaeth ar gyfer hyd at 200 o bobl ifanc. Mae’r rhaglen hyfforddi’n amrywiol ac yn cynnwys sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb, mentora prosiectau, ac ysgol haf breswyl am bedwar diwrnod gyda siaradwyr arbenigol, gweithgareddau ymarferol a gweithdai.
Os ydych chi eisiau cael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost, ffoniwch switsfwrdd y CSE ar 0117 934 1400 neu llenwch y ffurflen ar eu gwefan
Llun ©CentreForSustainableEnergy
Arweinwyr prosiectau FoodCycle  
Mae angen arweinwyr prosiectau ledled y wlad i arwain sesiynau cegin cymunedol a sicrhau bod pawb yn mwynhau eu pryd bwyd a’r cwmni. Mae’n llawer mwy na choginio ac yn cynnwys rheoli gwirfoddolwyr, siarad â’r wasg yn lleol a rheoli perthnasoedd gyda chyfranwyr bwyd. Diddordeb? Mwy o wybodaeth yma.
Llun ©FoodCycle
Sussex 7