Cyfleoedd

Mae digon o ffyrdd i chi gymryd rhan gydag Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cofiwch gysylltu â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Swyddi Gwag Our Bright Future Ymddiriedolaeth Natur Avon
Uwch Swyddog Prosiect
Lleoliad – Bryste. £24,000-£26,000 (pro rata) Contract tymor penodol tan fis Rhagfyr 2020 (22 awr yr wythnos). Gweithio gyda phobl ifanc mewn ysgolion a chymunedau yn eu helpu i archwilio eu hamgylcheddau naturiol, datblygu eu sgiliau a gweithredu dros fywyd gwyllt. Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: Dydd Llun 2 Gorffennaf 2018. Mwy o wybodaeth ac ymgeisio yma
Swyddog Prosiect
Lleoliad – Bryste. £17,000-£24,000 (y flwyddyn) Contract tymor penodol tan fis Rhagfyr 2020 (37 awr yr wythnos). Gweithio gyda phobl ifanc mewn ysgolion a chymunedau yn eu helpu i archwilio eu hamgylcheddau naturiol, datblygu eu sgiliau a gweithredu dros fywyd gwyllt. Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: Dydd Llun 2 Gorffennaf 2018. Mwy o wybodaeth ac ymgeisio yma
©Ymddiriedolaeth Natur Avon
AWT with a group from tomorrow's people renovating a community garden in st pauls bristol
WP_20170923_14_56_17_Pro_cropped
Warden y Prosiect Academïau Gwyrdd gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
Mae angen warden i wneud gweithgareddau cadwraeth a garddio ymarferol fel rhan o Brosiect Academïau Gwyrdd ym Mharc Morden Hall ac ar safleoedd partner. Mae’r prosiect yn galluogi pobl ifanc 11 i 24 oed i chwarae rhan weithredol mewn gofalu am eu gofod gwyrdd. £13,223 y flwyddyn. Contract tymor penodol tan 31 Rhagfyr 2019. 22.5 awr yr wythnos. Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: Dydd Llun 2 Gorffennaf 2018. Dyddiad y cyfweliad: 9 Gorffennaf 2018. Mwy o wybodaeth ac ymgeisio ar wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
©Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Parciau Bywiog 2019
Tripiau naw diwrnod ar gael i Cape Town (15-24 Chwefror 2019) ac Efrog Newydd (5-14 Ebrill 2019) i bobl ifanc fyddai’n hoffi gwirfoddoli i weithredu tuag at y Nodau Datblygu Cynaliadwy. Bydd prosiectau’n cael eu cynnal mewn parciau lleol yn y ddwy ddinas ac yn canolbwyntio ar weithredu cymdeithasol a chynaliadwyedd. Cyllid cyfatebol ar gael.  
Mwy o wybodaeth a manylion ymgeisio ar wefan HYPE.
Vibrant Parks 2019
DSC03422
Angen gwirfoddolwyr yn St Mungo’s 
Mae Putting Down Roots for Young People yn brosiect garddio a garddwriaethol sy’n cael ei gyflwyno gan St Mungo’s ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed, ar draws Llundain, Bryste a Sir Rhydychen. Mae angen gwirfoddolwyr i gefnogi’r hyfforddwr garddwyr, i gyflwyno’r gweithgareddau a chreu perthnasoedd proffesiynol positif â phobl ifanc. Bydd rhaid i chi fod yn rhagorol am wrando ac yn llawn brwdfrydedd, ond ni fydd disgwyl i chi wybod popeth am arddio a gwaith ieuenctid! 
Cysylltwch â’r tîm ar pdryp@mungos.org os oes gennych chi ddiddordeb
Swyddog Prosiect Our Bright Future gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir  
Cyflwyno prosiectau amgylcheddol cymunedol gyda phobl ifanc 11 i 24 oed. Gan weithio mewn partneriaeth â phartneriaid cyfeirio, cymdeithasau tai ac ysgolion, mae’r prosiect yn canolbwyntio ar bobl ifanc sy’n byw mewn tai cymdeithasol a’r amgylchedd ar garreg eu drws.
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 5pm dydd Llun 2 Gorffennaf 2018. Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal yn swyddfeydd Ymddiriedolaeth Natur Sir Caerloyw ym Marc Gwledig Robinswood Hill ddydd Iau 12 Gorffennaf 2018.
Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais ewch i wefan Ymddiriedolaeth Natur Sir Caerloyw
 ©Ymddiriedolaeth Natur Sir Caerloyw
With credits ready for use48
Cyfleoedd Prosiect Academïau Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mharc Morden Hall
Sesiynau am ddim i wirfoddolwyr cymunedol yng ngardd y gegin (pob oedran)   
·         Arweinydd gwirfoddolwyr gardd gymunedol y gegin i bob oedran  
·         Gwirfoddolwr swyddfa’r Prosiect Academïau Gwyrdd (PAG)  
·         Warden cynorthwyol gwirfoddol ar gyfer pobl dros 24 oed  
·         Clwb Warden Trefol i ieuenctid 11 i 24 oed
Cysylltwch â Hattie Clayton: hattie.clayton@nationaltrust.org.uk neu ar 07484 5000 923
©National Trust 

 

 

Rhaglen Sefydlu Menter Eco Gymdeithasol 
Mae’r Rhaglen Sefydlu Menter Eco Gymdeithasol ar agor ac yn chwilio am geisiadau gan entrepreneuriaid cymdeithasol 16 i 24 oed o bob cwr o Lannau Merswy a Gogledd Orllewin Lloegr. Mae’r rhaglen chwe mis yn cyfuno sesiynau arbenigol rhwng cyfoedion, mentora, Dysgu Gweithredol a gweithdai sgiliau sefydlu busnes ymarferol.  
I gael pecyn cais cysylltwch ag: angelastanley@blackburnehouse.co.uk (0151 708 3914) 
Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau: 23 Gorffennaf 2018 

 

 

Eco_Social_Enterprise_Start_Up_SSE_NW
With credits ready for use41
Cyllid ar gael gan Student Eats
Mae NUS Student Eats yn rhaglen fwyd gynaliadwy sy’n cefnogi myfyrwyr i dyfu bwyd a datblygu mentrau cymdeithasol seiliedig ar fwyd. Bydd ceisiadau i ymuno â Student Eats yn cau ar ôl cyrraedd 67 o fentrau. Dim ond i gefnogi ychydig o fentrau ychwanegol mae cyllid ar gael felly gwnewch gais nawr!   
Rhagor o wybodaeth ac ymgeisio.
©KingsCollegeLondon 

 

 

Prentisiaethau Amgylcheddol ar gael gydag Ymddiriedolaeth y Mileniwm Dyffrynnoedd Swydd Efrog
Profiad gwaith gyda thâl am ddwy flynedd gyda chyflogwyr yn Nyffrynnoedd Swydd Efrog, Cumbria a Choedwig Bowland. Cyfle i astudio am Brentisiaeth Cefn Gwlad Lefel 2 yn Craven College. I ddechrau yn haf 2018. Cyllideb hyfforddiant personol o £2,000 i ddysgu ystod o sgiliau trwyddedig perthnasol. 
Gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais yma.
©Ymddiriedolaeth y Mileniwm Dyffrynnoedd Swydd Efrog
060318 Gift Your Gear article.4
6 Vision England Action for Blind People 4
Cyfnodau preswyl RNIB Vision England
Mae amser o hyd i chi gyflwyno cais i RNIB Vision England. Mae cyfnodau cadwraeth preswyl ar gael yn Cumbria, Swydd Amwythig a Surrey ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 ac 17 oed sydd â nam ar y golwg.
Dyddiad cau ar gyfer tymor 2018: 29 Mehefin 2018
Gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais yma.
Ar agor i dderbyn ceisiadau am raglen arweinyddiaeth amgylcheddol 12 mis 
Mae Bright Green Future ar agor nawr i dderbyn ceisiadau! Rhaglen arweinyddiaeth amgylcheddol sy’n para blwyddyn gan gynnwys lleoliad gwaith, ysgol haf a digon o gyfle i ddysgu mwy am sut i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned.
Gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais yma.
Dyddiad cau: Dydd Sul 8 Gorffennaf 2018
©AnnaBarclay
cse
PocketPals
Pocket Pals yn chwilio am Lysgenhadon Ifanc
Mae PocketPals yn ap newydd sy’n cysylltu pobl â bywyd gwyllt a’r amgylchedd gan ddefnyddio eu ffonau symudol. Bydd yr ap yn defnyddio GPS ar ddyfeisiadau symudol a bydd y chwaraewyr yn gallu cerdded a dod o hyd i anifeiliaid digidol. Yn cael ei rhyddhau i ddechrau yn y DU, bydd y gêm yn seiliedig ar y bywyd gwyllt sydd i’w weld yn y DU.  Rydyn ni’n chwilio am bobl ifanc (22 oed ac iau) i gynrychioli Pocket Pals ar-lein ac mewn digwyddiadau. Rydyn ni eisiau i chi greu cynnwys cyffrous a rhannu eich profiadau o fywyd gwyllt! Bydd sawl peth i’ch cymell chi, ond fe fyddwn ni’n dechrau gyda chrys T am ddim Pocket Pals!
 Ebostiwch ni ar puffinpost@pocketpalsapp.com
Angen awduron
New Nature yw’r unig gylchgrawn am fyd natur sy’n cael ei ysgrifennu, ei olygu a’i gynhyrchu’n gyfan gwbl gan bobl ifanc. Mae’n cael ei ryddhau ar-lein bob mis ac mae posib ei lawrlwytho am ddim. Mae’n cynnwys erthyglau ar amrywiaeth eang o bynciau. Os ydych chi’n iau na 30 oed mae croeso i chi gynnig syniadau ar gyfer y cylchgrawn a’r blog.
E-bost y tim golygyddol:  editorial.newnature@gmail.com 
 Llun ©NewNature
snip
snip
Ysgoloriaeth Darwin i Ieuenctid
16 i 19 oed ac yn ymddiddori ym myd natur? Mae Ysgoloriaeth Darwin i Ieuenctid y Field Studies Council ar gael i chi. Tripiau preswyl a gostyngiad ar hyfforddiant.
Mwy o fanylion ar wefan FSC 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 22 Mehefin 2018
Llun ©FSC
Tomorrow’s Natural Leaders
Ydych chi eisiau datblygu eich gyrfa mewn cadwraeth? Ydych chi rhwng 16 a 24 oed? Fyddech chi’n hoffi bod yn rhan o raglen newydd fawr i gael pobl ifanc i fod yn egnïol dros fywyd gwyllt a’r amgylchedd? Mae Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog yn chwilio am 24 o bobl ifanc brwd ac angerddol ledled Swydd Efrog i ymuno a’r rhaglen Tomorrow’s Natural Leaders, a fydd yn eich helpu chi i wneud hynny. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys rheoli gwarchodfeydd, adfer cynefinoedd, monitro bioamrywiaeth, rheoli digwyddiadau, ymgyrchu, gwaith allgymorth ac addysg.
Mwy o wybodaeth ar wefan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog
Llun ©YorkshireWildlifeTrust
170412 Lambing at Low Carr Farm
Sussex 7
Arweinwyr prosiectau FoodCycle  
Mae angen arweinwyr prosiectau ledled y wlad i arwain sesiynau cegin cymunedol a sicrhau bod pawb yn mwynhau eu pryd bwyd a’r cwmni. Mae’n llawer mwy na choginio ac yn cynnwys rheoli gwirfoddolwyr, siarad â’r wasg yn lleol a rheoli perthnasoedd gyda chyfranwyr bwyd. Diddordeb? Mwy o wybodaeth yma.
Llun ©FoodCycle