NEWYDDION

null
Bob mis mae cylchlythyr e-bost Our Bright Future yn cynnwys cyfleoedd, a’r newyddion diweddaraf am ein raglenni ag o’r sector. Cliciwch yma i gofrestru i’w dderbyn os nad ydych chi wedi yn barod.
UpRising 080618
Y newyddion diweddaraf gan UpRising
Mae wedi bod yn amser prysur i’r UpRisers. Cofiwch ddarllen eu hanes yn cynnig eu hymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol i’r dreigiau a’u hymweliad â’r Senedd
Ieuenctid yn Meddiannu Potteric Carr!
Ddydd Iau 26 Gorffennaf 2018 bydd pobl ifanc yn meddiannu un o warchodfeydd natur mwyaf blaenllaw Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog. Mynediad am ddim i ieuenctid 11 i 25 oed. Sgwrs am löynnod byw, chwilota, taith gerdded lesol a llawer mwy. Bydd y gweithgareddau’n cael eu cynnal rhwng 11am a 6pm.
Mwy o wybodaeth yma
_c_Tom Marshall-21
vInspired Inspired card
vInspired yn lansio The Inspired Card
Mae vInspired wedi lansio cynllun gwerth £1 miliwn er mwyn annog pobl ifanc o gefndiroedd amrywiol i gymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol. Bydd The Inspired Card yn rhoi cynigion arbennig i ieuenctid 14 i 30 oed yn gyfnewid am gyfrannu eu hamser. Mae’r cynigion yn cynnwys lleoliadau gwaith, gostyngiadau gan adwerthwyr a thocynnau am ddim i gigs. 
Mwy o wybodaeth yma (y cardiau ar gael o 4 Mehefin 2018) 
Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Ieuenctid Global
Mae RoundTable Global yn cyflwyno Gwobrau Ieuenctid Global (Gwobrau Positif am Ieuenctid yn flaenorol) mewn chwe lleoliad gwahanol (Y Swistir, Llundain, Los Angles, Dubai, Singapore a De Affrica) i ddathlu pobl ifanc sy’n gwneud gwahaniaeth. Mae’r gwobrau am ddim i gymryd rhan ynddyn nhw ac mae’r enwebiadau ar agor! Cynhelir seremoni Llundain ar 25 Awst ac mae’r enwebiadau’n cau ar 11 Awst.
Mwy o wybodaeth a chyfle i enwebu person ifanc yma.
©vInspired
Grainne cropped
Bristol market, credit to University of Bristol Students Union
Cyllid ar gael gan Student Eats
Mae NUS Student Eats yn rhaglen fwyd gynaliadwy sy’n cefnogi myfyrwyr i dyfu bwyd a datblygu mentrau cymdeithasol seiliedig ar fwyd. Bydd ceisiadau i ymuno â Student Eats yn cau ar ôl cyrraedd 67 o fentrau. Dim ond i gefnogi ychydig o fentrau ychwanegol mae cyllid ar gael felly gwnewch gais nawr!   
Rhagor o wybodaeth ac ymgeisio.
 ©University of Bristol Students Union
Groundwork Youth wedi lansio ymgyrch #InclusiveSpaces
Mae rhwydwaith o wirfoddolwyr ifanc wedi lansio ymgyrch yr haf gyda’r nod o gynnwys pobl ifanc yn y ddadl ynghylch dyfodol parciau a mannau gwyrdd. Bydd wythnos o weithredu yn cael ei chynnal 23-29 Gorffennaf 2018.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
©Pixabay
Groundwork Youth
30 Days Wild
30 Diwrnod Gwyllt
Mae mwy na 10,000 o bobl wedi cofrestru eisoes ar gyfer her 30 Diwrnod Gwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur. Ydych chi wedi gwneud hynny? Gwnewch le i fyd natur fis Mehefin eleni, waeth lle rydych chi neu pa mor brysur ydi eich bywyd! 
Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chofrestru yma.
Wythnos Codi Llais: 30 Mehefin-8 Gorffennaf 2018
Yr haf yma, byddwch yn rhan o rywbeth anhygoel: sgwrs genedlaethol am sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar y bywyd rydyn ni’n ei fwynhau. Mae posib cael gwybod sut gallwch gymryd rhan ar wefan Climate Coalition yma.
 ©Pixabay
Pixabay
snip
Cynllun newydd gwerth £90 miliwn i helpu i fynd i’r afael â diweithdra ieuenctid  
Mae’r Gronfa Loteri Fawr wedi cyhoeddi cynlluniau i roi pobl ifanc wrth galon y gwaith o ddylunio cynllun newydd gwerth £90 miliwn i helpu i fynd i’r afael â diweithdra ieuenctid.
Mwy o wybodaeth am y cynlluniau yma 
Cofiwch ddylanwadu ar y cynllunio! Yma mae arolwg i ieuenctid 16 i 24 oed ei lenwi am eu profiadau’n chwilio am waith
Cyllid newydd y Loteri Genedlaethol ar agor nawr ar gyfer y Flwyddyn Pobl Ifanc  
Gall treftadaeth leol a grwpiau chwaraeon a chymunedol ledled yr Alban elwa o arian achosion da’r Loteri Genedlaethol, fel rhan o gronfa newydd gwerth £550,000 i helpu i newid bywydau pobl ifanc. Mae cyllid sydd rhwng £3,000 a £10,000 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n cael eu cynnal gan ac ar gyfer pobl ifanc rhwng wyth a 26 oed.
Mwy o fanylion ar wefan y Gronfa Loteri Fawr 
Dyddiadau cau ar gyfer ymgeisio – 30 Ebrill 2018 a 18 Mehefin 2018
snip
FSC
Cyrsiau’r Cyngor Astudiaethau Maes ar gyfer ieuenctid 16-24 oed
Mae’r Cyngor Astudiaethau Maes (FSC) wedi rhyddhau ei galendr o gyfleoedd ar gyfer 2018 ar gyfer pobl ifanc ac mae’n cynnwys digwyddiadau fel gwersyll gwyddoniaeth y môr a chadwraeth a bioamrywiaeth (a llawer mwy). Mae cyfleoedd ar gael ledled y DU.
Edrychwch ar y daflen yma am fanylion llawn.
Cyhoeddi mynegai ieuenctid blynyddol y Prince’s Trust  
Mae’r Prince’s Trust wedi cyhoeddi ei fynegai ieuenctid blynyddol, yn edrych ar farn ac agwedd pobl ifanc 16 i 25 oed yn y DU. Un canfyddiad o arolwg ar 2,194 o bobl ifanc yw: mae’r lefel gyffredinol o hapusrwydd a hyder mae pobl ifanc yn ei deimlo yn eu bywydau ar ei isaf ers 2009.
Darllenwch yr adroddiad llawn yma.
Snip
IMG_4246
Cyllid 2018/19 ar gael ar gyfer plannu perllannau
Ydych chi’n safle Foyer neu YMCA? Meddwl am blannu perllan newydd? Mae Fruitfull Communities yn chwilio am geisiadau gan safleoedd newydd am gyllid i blannu perllannau bach yn 2018/19. Os ydych chi’n meddwl y gallech chi elwa o £3,000 tuag at greu gofod ar gyfer coed ffrwythau, a £1,000 arall tuag at gostau staff, cofiwch gysylltu.
Mwy o wybodaeth ar wefan Fruitfull Communities
12 ffordd i helpu bywyd gwyllt
Lawrlwythwch y canllaw ar gyfer gweithgareddau bywyd gwyllt hawdd i chi eu gwneud bob mis yn 2018.
blue-tit-2392215_1280
Startup Stock Photos
Grantiau ar gael ar gyfer datblygu gwefannau
Ydi eich cynlluniau chi ar gyfer 2018 yn cynnwys gwella gwefan eich sefydliad? Mae grantiau ar gael gan Transform Foundation i’ch helpu chi.
Deiseb Coed Hill Holt  
Mae cynnig ar gyfer gwaith toddi cig drws nesaf i Goed Hill Holt, lle mae prosiect Growing Up Green yn cael ei gynnal. Llofnodwch y ddeiseb yma os gwelwch yn dda i helpu i osgoi coetir drewllyd iawn ar gyfer eu gweithgareddau.
7. Green Wood Working 2
UnLtd
Taith gerdded UnLtd  
Mae’r prosiect Spaces4Change yn cefnogi pobl ifanc i sefydlu a chynnal mentrau cymdeithasol sy’n datgloi potensial gofod segur neu ofod sy’n cael ei danddefnyddio er lles y gymuned leol. Y mis yma arweiniwyd taith gerdded ganddynt o amgylch dwyrain Llundain i ddathlu rhai o’r mentrau hyn. Peidiwch â phoeni, does dim rhaid i chi estyn am eich esgidiau cerdded; maen nhw wedi ysgrifennu blog i gofnodi’r holl hanes.
Ap Refill
Os ydych chi allan o gwmpas y lle a heb ddŵr, mae ateb ar gael sydd ddim yn cynnwys prynu potel blastig arall eto fyth i’w defnyddio unwaith. Mae caffis, bariau, banciau a busnesau eraill yn croesawu pobl i ddod i lenwi eu potel ddŵr am ddim. Y cyfan fyddwch chi ei angen fydd yr ap i gael gwybod pa fusnesau sy’n cynnig y gwasanaeth yma. Lawrlwythwch yr ap a dechrau lleihau’r defnydd o boteli plastig defnydd sengl.
Refill
Natural Health Service
Hwb i iechyd meddwl gwirfoddolwyr bywyd gwyllt
Rhyddhaodd yr Ymddiriedolaethau Natur adroddiad newydd yn gynharach y mis yma’n astudio effeithiau gwirfoddoli ym myd natur ar iechyd meddwl pobl. Hefyd mae The Guardian yn disgrifio’r potensial i’r ‘gwasanaeth iechyd byd natur’ leddfu’r baich ar y GIG.