NEWYDDION

null
Bob mis, mae cylchlythyr ar e-bost gan Our Bright Future yn cynnwys cyfleoedd, y newyddion diweddaraf am raglenni a newyddion o’r sector. Cliciwch yma i gofrestru i’w dderbyn os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes.
snip
The Environment Now ar restr fer Gwobrau 100 yr Arweinwyr Digidol
Mae The Environment Now, prosiect dan faner Our Bright Future sy’n cael ei gyflwyno gan yr Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol, ar y rhestr fer yn y categori ‘Cydweithrediad Digidol Traws Sector’ yng Ngwobrau 100 yr Arweinwyr Digidol, a hefyd fel person ifanc yn y wobr ‘Arweinydd Digidol Ifanc y Flwyddyn’. Mae pleidlais gyhoeddus yn cael ei chynnal yn awr, felly dyma sut gallwch chi helpu:
1. Ewch i: https://www.digileaders100.com/categories/
2. Cliciwch ar ‘Cross Sector Digital Collaboration of the Year’.
3. Nodwch eich cyfeiriad e-bost a chlicio ar ‘Start Voting’. (Mae’r system bleidleisio’n cyfrif y dyfeisiadau a ddefnyddir i bleidleisio gyda nhw, nid gwahanol gyfeiriadau e-bost.)
4. Gobeithio y byddwch chi’n edrych ar y categori ‘Cross Sector’. Cliciwch ar y tic ar gyfer ‘The Environment Now’ (Fe welwch chi logo Our Bright Future yn ein sgwâr logo). Ar ôl i chi glicio’r Tic, bydd eich pleidlais wedi cael ei chyfrif.
5. Os nad ydych chi eisiau pleidleisio ym mhob categori, cliciwch ar ‘Next Category’ nes cyrraedd at ‘Young Digital Leader of the Year’.
6. Cliciwch i bleidleisio dros ‘Sam Patchitt’, sy’n berson ifanc sy’n rhan o’r rhaglen gydag YellowLabel. Mae posib darllen ei stori hefyd.
7. Ar ôl i chi glicio’r Tic, bydd eich pleidlais wedi cael ei chyfrif a gallwch adael y wefan ar unrhyw adeg.
Dyddiad cau: hanner nos 11 Mai 2018
Cynllun newydd gwerth £90 miliwn i helpu i fynd i’r afael â diweithdra ieuenctid  
Mae’r Gronfa Loteri Fawr wedi cyhoeddi cynlluniau i roi pobl ifanc wrth galon y gwaith o ddylunio cynllun newydd gwerth £90 miliwn i helpu i fynd i’r afael â diweithdra ieuenctid.
Mwy o wybodaeth am y cynlluniau yma 
Cofiwch ddylanwadu ar y cynllunio! Yma mae arolwg i ieuenctid 16 i 24 oed ei lenwi am eu profiadau’n chwilio am waith
snip
snip
Cyllid newydd y Loteri Genedlaethol ar agor nawr ar gyfer y Flwyddyn Pobl Ifanc  
Gall treftadaeth leol a grwpiau chwaraeon a chymunedol ledled yr Alban elwa o arian achosion da’r Loteri Genedlaethol, fel rhan o gronfa newydd gwerth £550,000 i helpu i newid bywydau pobl ifanc. Mae cyllid sydd rhwng £3,000 a £10,000 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n cael eu cynnal gan ac ar gyfer pobl ifanc rhwng wyth a 26 oed.
Mwy o fanylion ar wefan y Gronfa Loteri Fawr 
Dyddiadau cau ar gyfer ymgeisio – 30 Ebrill 2018 a 18 Mehefin 2018
Cyrsiau’r Cyngor Astudiaethau Maes ar gyfer ieuenctid 16-24 oed
Mae’r Cyngor Astudiaethau Maes (FSC) wedi rhyddhau ei galendr o gyfleoedd ar gyfer 2018 ar gyfer pobl ifanc ac mae’n cynnwys digwyddiadau fel gwersyll gwyddoniaeth y môr a chadwraeth a bioamrywiaeth (a llawer mwy). Mae cyfleoedd ar gael ledled y DU.
Edrychwch ar y daflen yma am fanylion llawn.
FSC
Snip
Cyhoeddi mynegai ieuenctid blynyddol y Prince’s Trust  
Mae’r Prince’s Trust wedi cyhoeddi ei fynegai ieuenctid blynyddol, yn edrych ar farn ac agwedd pobl ifanc 16 i 25 oed yn y DU. Un canfyddiad o arolwg ar 2,194 o bobl ifanc yw: mae’r lefel gyffredinol o hapusrwydd a hyder mae pobl ifanc yn ei deimlo yn eu bywydau ar ei isaf ers 2009.
Darllenwch yr adroddiad llawn yma.
Cyllid 2018/19 ar gael ar gyfer plannu perllannau
Ydych chi’n safle Foyer neu YMCA? Meddwl am blannu perllan newydd? Mae Fruitfull Communities yn chwilio am geisiadau gan safleoedd newydd am gyllid i blannu perllannau bach yn 2018/19. Os ydych chi’n meddwl y gallech chi elwa o £3,000 tuag at greu gofod ar gyfer coed ffrwythau, a £1,000 arall tuag at gostau staff, cofiwch gysylltu.
Mwy o wybodaeth ar wefan Fruitfull Communities
IMG_4246
blue-tit-2392215_1280
12 ffordd i helpu bywyd gwyllt
Lawrlwythwch y canllaw ar gyfer gweithgareddau bywyd gwyllt hawdd i chi eu gwneud bob mis yn 2018.
Grantiau ar gael ar gyfer datblygu gwefannau
Ydi eich cynlluniau chi ar gyfer 2018 yn cynnwys gwella gwefan eich sefydliad? Mae grantiau ar gael gan Transform Foundation i’ch helpu chi.
Startup Stock Photos
7. Green Wood Working 2
Deiseb Coed Hill Holt  
Mae cynnig ar gyfer gwaith toddi cig drws nesaf i Goed Hill Holt, lle mae prosiect Growing Up Green yn cael ei gynnal. Llofnodwch y ddeiseb yma os gwelwch yn dda i helpu i osgoi coetir drewllyd iawn ar gyfer eu gweithgareddau.
Taith gerdded UnLtd  
Mae’r prosiect Spaces4Change yn cefnogi pobl ifanc i sefydlu a chynnal mentrau cymdeithasol sy’n datgloi potensial gofod segur neu ofod sy’n cael ei danddefnyddio er lles y gymuned leol. Y mis yma arweiniwyd taith gerdded ganddynt o amgylch dwyrain Llundain i ddathlu rhai o’r mentrau hyn. Peidiwch â phoeni, does dim rhaid i chi estyn am eich esgidiau cerdded; maen nhw wedi ysgrifennu blog i gofnodi’r holl hanes.
UnLtd
Refill
Ap Refill
Os ydych chi allan o gwmpas y lle a heb ddŵr, mae ateb ar gael sydd ddim yn cynnwys prynu potel blastig arall eto fyth i’w defnyddio unwaith. Mae caffis, bariau, banciau a busnesau eraill yn croesawu pobl i ddod i lenwi eu potel ddŵr am ddim. Y cyfan fyddwch chi ei angen fydd yr ap i gael gwybod pa fusnesau sy’n cynnig y gwasanaeth yma. Lawrlwythwch yr ap a dechrau lleihau’r defnydd o boteli plastig defnydd sengl.
Hwb i iechyd meddwl gwirfoddolwyr bywyd gwyllt
Rhyddhaodd yr Ymddiriedolaethau Natur adroddiad newydd yn gynharach y mis yma’n astudio effeithiau gwirfoddoli ym myd natur ar iechyd meddwl pobl. Hefyd mae The Guardian yn disgrifio’r potensial i’r ‘gwasanaeth iechyd byd natur’ leddfu’r baich ar y GIG.
Natural Health Service