Gwirfoddoli: pŵer a newid yn y gymuned leol

Lydia Allen yw’r Cydlynydd Darparu Rhaglenni yn yr Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol ac mae’n goruchwylio Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Mae’n dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 1-7 Mehefin 2019. Mae’r Wythnos Gwirfoddolwyr yn cydnabod pawb sy’n rhoi eu hamser a’u hegni i achosion da, drwy ymuno gyda thîm casglu sbwriel lleol neu gefnogi sefydliad bywyd gwyllt cenedlaethol yn […]

Read More
Our Bright Future yn teithio i San Steffan

Aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future, Rachel Sampara, sy’n rhannu ei phrofiad o deithio i Lundain i gyfarfod ASau. Mae’n diwtor cadw gwenyn gyda phrosiect Blackburne House, BEE You. Roedd bore’r 5ed o Fawrth 2019 yn fore ffres ac oer o wanwyn yn Llundain. Hwn oedd y diwrnod pryd oedd prosiectau Our Bright Future […]

Read More
Cyfarfod y Fforwm Ieuenctid ym Manceinion

Fy enw i ydi Sarah Dorman ac rydw i’n 23 oed. Rydw i’n ymwneud â phrosiect Her Grassroots a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Ulster yng Ngogledd Iwerddon. Yn fy marn i, dyma un o’r cyfleoedd gorau rydych chi’n eu cael mewn bywyd i weithio gyda’r sectorau amgylcheddol ac amaethyddol. Pwy sydd ddim yn hoffi gwisgo welingtyns […]

Read More
Digwyddiad Dathlu Grassroots Challenge 2018

Dyma aelod o Fforwm Ieuenctid Grassroots Challenge a Chynrychiolydd Ieuenctid ar Banel Gwerthuso Our Bright Future, Arwen Greenwood, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am Ddigwyddiad Dathlu Grassroots Challenge. Cynhaliwyd digwyddiad dathlu Grassroots Challenge eleni ddydd Gwener 23 Tachwedd yng Nghanolfan Ddinesig Craigavon ac roedd yn llwyddiant gwych. Dyma ail flwyddyn y prosiect ac roedd effaith gweithgareddau […]

Read More
Milly Spencer: Our Bright Future Intern

Ym mis Awst daeth Milly Spencer yn Intern Our Bright Future yn Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerloyw.  Cyn i ni ddechrau, beth am gyflynwo dy hun! Sut ddaeth Our Bright Future yn rhan o dy fywyd di? Fy enw i ydi Milly ac rydw i’n dod o Fanceinion. Fe wnes i symud yma (i Sir Gaerloyw) i astudio. […]

Read More
Pobl ifanc a’r amgylchedd: rydyn ni’n dathlu blwyddyn o lwyddiannau!

Y Rheolwr Polisi ac Ymgyrchoedd, Roberta Antonaci, sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymgyrch #owningit Our Bright Future. Gyda 31 o brosiectau’n cael eu cynnal ledled y DU, mae Our Bright Future yn creu ac yn gwella llawer o lefydd ac yn newid bywydau llawer o bobl ifanc ar draws y pedair gwlad. Rydyn ni wedi […]

Read More
Ceffylau gwedd, baneri a maes parcio gwag; sut mae’r Urban Rangers yn gwneud Llundain ychydig bach yn wylltach

Dyma Catherine, aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future o Brosiect Green Academies yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau’r Urban Rangers. Mae’r Urban Rangers yn grŵp o ieuenctid 14 i 20 oed sy’n cyfarfod ddwywaith yr wythnos ym Mharc Morden Hall yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Maent yn dysgu sgiliau cadwraeth ymarferol ac yn […]

Read More
Dod yn diwtor cadw gwenyn

O fod yn wirfoddolwr i fod yn Llysgennad Ifanc Our Bright Future ac wedyn yn diwtor cadw gwenyn cymwys, mae Rachel yn rhannu ei phrofiadau fel rhan o Brosiect BEE You yn Blackburne House.  Roedd fy wyneb yn goch a ’mochau ar dân. Roedd pob owns o fy egni’n brwydro i ddal y dagrau oedd […]

Read More
Synnu yng Nghymru: Seminar Our Bright Future 2018

Fis diwethaf cafodd seminar flynyddol Our Bright Future 2018 ei chynnal. Ymgasglodd aelodau o staff a’r Fforwm Ieuenctid o bob cwr o’r DU yng Nghaerdydd i ddathlu’r rhaglen, dysgu oddi wrth ei gilydd a chynllunio ymlaen. Dyma’r Cydlynydd Rhannu Dysgu Gwella, Abi Paine, i rannu ei phrofiad. Union fis i’r diwrnod wedi i mi ddechrau […]

Read More
Cefnogi a Grymuso ‘Tomorrow’s Natural Leaders’

Mae Georgina Umney yn cymryd rhan yn rhaglen Tomorrow’s Natural Leaders 2017-18 Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog  ‘One person can make a difference to the world and everyone should try’. Mae’r dyfyniad didwyll yma gan J.F. Kennedy yn ffynhonnell o ysbrydoliaeth a rhwystredigaeth i lawer o bobl ifanc sydd ag ymwybyddiaeth amgylcheddol ledled Prydain. Mewn byd […]

Read More
Fforwm Ieuenctid Our Bright Future yn cyfarfod yn 2018

Ddydd Sadwrn 3 Chwefror 2018 cyfarfu aelodau Fforwm Ieuenctid holl brosiectau Our Bright Future ledled y wlad yng Nghaerefrog. Roedd Aaron Wheeler yn un ohonyn nhw. Dyma’i stori … Helo bois, fy enw i ydi Aaron Wheeler. Nid Alan, Darren na hyd yn oed Karen… fel rydw i wedi cael fy ngalw ar y ffôn […]

Read More
Coctels ffug, boda’r wern a gwneud cynlluniau

Dyma John Cave o brosiect Arweinwyr Natur Yfory – Tomorrow’s Natural Leaders (TNL) gan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog i ddweud wrthym ni am Uwch Gynhadledd Ieuenctid yr haf yma a gynhaliwyd ganddynt yng Ngwarchodfa Natur Potteric Carr yn Doncaster, De Swyddog Efrog.      Roedd awyrgylch hamddenol braf i’r diwrnod ac amrywiaeth wych o sefydliadau amgylcheddol i […]

Read More
Pobl ifanc yn wynebu heriau nodau datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Grainne Martin-wells yw’r cynrychiolydd ieuenctid ar grŵp llywio Our Bright Future. Hefyd mae wedi cael cyfle i ymwneud â Merit360, lle mae pobl ifanc yn gweithredu i gefnogi Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.        Eleni, cefais i, ochr yn ochr â 359 o bobl eraill (18 i 35 oed) o bob cwr o’r byd, fy […]

Read More
We came together…

Share, Learn Improve Coordinator, Nikki Robinson shares her thoughts on the Our Bright Future all project seminar.  As the sun peeked over the horizon one Tuesday morning in April, all around the UK people were on the move… from Northern Ireland, Wales, Scotland and England they came. From remote rural communities and inner cities almost […]

Read More
How nature helped my Asperger’s

Wildlife Watch is the junior branch of The Wildlife Trusts. Dara McAnulty, a 12 year old member, shares his story of the impact nature has on his life. There is something we can all learn regarding the impact nature can have on our mental health and wellbeing.  As soon as I was a toddler, my […]

Read More