Y diweddaraf gan Our Bright Future:
Cofrestru i gael cylchlythyr
Mae Our Bright Future yn bartneriaeth uchelgeisiol ac arloesol o dan arweiniad yr Ymddiriedolaethau Natur. Mae’r rhaglen, sy’n werth £33 miliwn a wedi ei chyllido gan y National Lottery Community Fund, yn cynnwys 31 o brosiectau ledled y DU sy’n dod â’r sectorau ieuenctid ac amgylcheddol at ei gilydd. Mae pob prosiect yn helpu pobl ifanc 11 i 24 oed i ennill sgiliau a phrofiadau hanfodol, ac i wella eu lles. Ar yr un pryd, maent yn gweithredu fel catalydd i greu newid yn eu hamgylchedd a’u cymuned leol, gan gyfrannu hefyd at economi wyrddach.
Mae’r prosiectau’n amrywiol iawn ac yn rhoi sylw i lawer o broblemau a heriau mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Mae un thema’n dod â’r holl brosiectau at ei gilydd: y ffocws ar bobl ifanc a’r amgylchedd. Mae pobl ifanc yn datblygu gwybodaeth, sgiliau, gwytnwch a hyder i wella eu cyflogadwyedd a’u lles. Ar yr un pryd, mae pobl ifanc yn cael eu cefnogi fel bod ganddynt ddylanwad ar eu hamgylchedd lleol. Mae Our Bright Future yn uchelgeisiol ac rydyn ni’n gyffrous am beth allwn ni ei gyflawni gyda’n gilydd.
Mae lleoedd cymunedol newydd yn cael ei greu. Mae gerddi a pherllannau’n cael sylw. Mae pobl ifanc yn meithrin hyder ac yn gwella eu cyflogadwyedd a’u lles. Mae mentrau newydd yn cael grantiau. Mae Our Bright Future yn gwella’r amgylchedd a bywydau pobl ifanc, yn ogystal â hyrwyddo cydlyniant cymunedol a chyfrannu at economi wyrddach.
Mae Our Bright Future yn cael ei weithredu gan bartneriaeth o saith sefydliad o dan arweiniad Yr Ymddiriedolaethau Natur. Ar y cyd, mae gan y bartneriaeth fwy na 40 mlynedd o brofiad o reoli rhaglenni grantiau cymdeithasol ac amgylcheddol, sy’n dod i gyfanswm o bron i £300 miliwn. Mae gan y bartneriaeth enw da am rymuso pobl ifanc. Mae cynrychiolwyr rhwng 13 a 24 oed o bob prosiect yn dod at ei gilyddi greu Fforwm Ieuenctid Our Bright Future, ac yn cydweithio i ddylanwadu’r rhaglen. Darganfodwch mwy am beth maen nhw’n ei wneud.