‘Rydw i wedi dioddef o bryder ac mae bod mewn amgylchedd mor gefnogol lle rydw i’n gwneud newid positif wedi bod o help mawr i mi dyfu a dysgu.’
– Jade, prentis gyda phrosiect Green Futures
Gwerthuso’r Rhaglen
Mae’r Ymddiriedolaethau Natur wedi gweithio gydag Economic Research Services (ERS) a Collingwood Environmental Planning (CEP) i gynnal gwerthusiad o’r rhaglen. Nod y gwerthusiad yw adnabod, dadansoddi ac asesu effaith gasgliadol y 31 o brosiectau; gwerth ychwanegol y rhaglen; a yw wedi cyflawni ei uchelgeisiau yn y tymor hir ac, yn olaf, casglu tystiolaeth o effeithiau, arfer da a gwersi a ddysgwyd. Fel rhan o gontract y gwerthusiad, cynhyrchwyd Adroddiad Sylfaen ym mis Gorffennaf 2017; cynhyrchwyd Adroddiad Canol Tymor Chrynodeb Gweithredol ym mis Gorffennaf 2019 ac mae disgwyl adroddiad terfynol ar ddiwedd 2021.
Adroddiad Canol Tymor y Gwerthusiad
Pwrpas cam y gwerthusiad canol tymor yw adrodd ar beth sydd wedi cael ei gyflawni ers dechrau’r rhaglen ac adnabod gwersi allweddol hyd yma i sbarduno gwell perfformiad. Bwriad yr adroddiad hwn yw hybu dysgu a chefnogi darparu’r rhaglen yn y dyfodol, yn ogystal â gadael i’r rhaglen rannu canfyddiadau gydag eraill. Y gobaith yw y gall y sylfaen gasgliadol o dystiolaeth fod yn sail i raglenni tebyg yn y dyfodol a darparu gwell tystiolaeth o sut gall pobl ifanc wella eu hamgylchedd lleol, y gellir ei defnyddio fel sail i bolisïau ac arferion ehangach.
Canfyddiadau allweddol:
  • Mae’r rhaglen wedi ymwneud yn uniongyrchol ag 85,788 o bobl ifanc (70.3% yn ymwneud am hyd at un diwrnod; 19.2% yn ymwneud am hyd at dri mis; a 10.5% yn ymwneud am fwy na thri mis). Mae hyn eisoes yn llawer mwy na tharged cyffredinol y rhaglen o 60,000 o bobl ifanc yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Our Bright Future
  • Mae pobl ifanc wedi cael gwybodaeth amrywiol a sgiliau newydd, yn benodol i bynciau amgylcheddol a sgiliau meddal a throsglwyddadwy mwy cyffredinol. Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod agwedd rhai pobl ifanc wedi gwella hefyd, a’u cymhelliant i ddysgu, a bod hyn wedi bod o ganlyniad i fod yn yr awyr agored ac allan o amgylchedd dosbarth
  • Mae’r prosiectau wedi gwella hunanhyder, lles ac iechyd meddwl y cyfranogwyr
  • Mae rhaglen Our Bright Future yn cefnogi amrywiaeth eang o gynefinoedd ar y tir ac yn y môr, drwy amrywiaeth o dasgau cadwraeth. Mae nifer y llefydd sydd wedi’u gwella yn uwch na tharged gwreiddiol y rhaglen hyd yma. Mae’r gweithgareddau o fudd positif i lawer o ddefnyddwyr mewn gwahanol lefydd, yn enwedig ysgolion a cholegau
  • Dangosodd y dystiolaeth ansoddol ac arolwg ar 450 o gyfranogwyr ar draws y rhaglen bod y prosiectau wedi cynyddu ymwybyddiaeth y cyfranogwyr o faterion amgylcheddol a gwella eu hagweddau tuag at dreulio amser yn yr amgylchedd naturiol
  • Mae rhaglen a phrosiectau Our Bright Future yn cymryd camau positif ymlaen tuag at ddylanwadu ar bolisi ac arferion. Mae’r cyflawniadau allweddol yn y cam canol tymor yn cynnwys y canlynol:
o    Digwyddiad seneddol, yn cael ei gynllunio ar y cyd gan bobl ifanc a gyda 50 AS yn bresennol ynddo   
o    Pobl ifanc yn creu ‘Gofynion Polisi’ cydweithredol:
  1. Treulio mwy o amser yn dysgu yn yr amgylchedd naturiol ac amdano
  2. Cefnogaeth i gael swyddi amgylcheddol
  3. Creu gofod i bobl ifanc gael eu clywed a chwarae rhan weithredol mewn cymdeithas
‘Rydw i wrth fy modd yn cael bod yn yr awyr agored ac archwilio cefn gwlad hardd Sir Efrog gan gael effaith bositif arno hefyd’
– Lorna o brosiect Tomorrow’s Natural Leaders

YR AMGYLCHEDD

Rydyn ni’n creu newid sylweddol yn ansawdd ein hamgylchedd trefol a gwledig. Mae gofod lleol yn cael ei drawsnewid i ddarparu hafan hanfodol i fywyd gwyllt yn ogystal â gwasanaethau hanfodol sy’n helpu i warchod cymunedau rhag newid hinsawdd. Rydyn ni’n gwella seilwaith lleol ac yn helpu adferiad natur.

POBL

Rydyn ni’n grymuso pobl ifanc i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at eu cymunedau drwy gyflwyno a dylanwadu ar eu prosiectau eu hunain sy’n gwella’r ardaloedd o’u hamgylch. Rydyn ni’n buddsoddi mewn cyfleoedd i sicrhau eu bod yn meithrin sgiliau, profiad a chyflogaeth i ddatblygu eu hunain fel arweinwyr amgylcheddol.

CYMUNEDAU

Rydyn ni’n ysbrydoli pobl o bob oedran, diwylliant a chefndir i ddod at ei gilydd a chyfrannu at amrywiaeth eang o weithgareddau gydag effaith cadarnhaol ac arhosol. Mae mentrau cymunedol lleol llwyddiannus yn cael eu sefydlu ar hyd a lled y DU ac mae pobl leol yn cael cyfoeth o fanteision i wella llefydd lleol.

YR ECONOMI

Gan ddefnyddio ein model o raglen arferion gorau, rydyn ni’n dangos y cyfleoedd a’r manteision a gynigir gan economi ‘werdd’ gynaliadwy sy’n gwneud defnydd effeithlon o adnoddau. Trwy wneud hynny, ein nod ni yw newid sut rydyn ni’n buddsoddi yn ein cymdeithas a gwneud yr economi werdd yn economi a ffafrir fel llwybr cyflogaeth ac addysg gan bobl ifanc.