Mae yna ddigon o ffyrdd i gymryd rhan gydag Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol, er bod rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag arweinydd perthnasol y prosiect.
Swyddogaethau Arweiniol y Fforwm Ieuenctid
Rydym yn gweithio gyda’r Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol i chwilio am bobl ifanc frwdfrydig a llawn cymhelliant i gefnogi gweithredu Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Dylai’r swyddogaethau hyn helpu gyda phontio’r Fforwm Ieuenctid yn 2022 wrth i’r Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol gamu oddi wrth ofalu am y gofod yn gyffredinol pan ddaw’r rhaglen i ben. I wneud cais, lawrlwythwch gopi o’r disgrifiad swydd a’r ffurflen gais, a’i ddychwelyd i lydiaa@nya.org.uk erbyn dydd Llun 10fed Ionawr 2022 fan bellaf.
7 Shropshire Wildlife Trust 37
Our Bright Future YF1918
Ymunwch â Fforwm Ieuenctid Our Bright Future!
Mae Fforwm Ieuenctid Our Bright Future yn agor ei recriwtio i bob person ifanc 13 i 24 oed a fyddai’n hoffi ymuno. Byddech chi’n ymuno â gofod cynhwysol lle mae pobl ifanc yn rhannu eu syniadau, eu diddordebau a’u cynlluniau i lunio cyfeiriad y Fforwm Ieuenctid a’r prosiectau yr hoffech chi weithio arnyn nhw. Mae’r Fforwm Ieuenctid mewn cyfnod pontio cyffrous wrth iddo weithio ar yr hyn mae eisiau esblygu iddo erbyn diwedd 2022. Gallech fod yn rhan o hyn. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy, ewch i’n teipffurf sy’n cynnwys disgrifiad rôl a phecyn cyflwyno, yn ogystal â’r ffurflen i gofrestru ar gyfer ein sesiwn cyflwyno. Os hoffech chi ofyn unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost neu neges destun at Lydia lydiaa@nya.org.uk 07702835211.
Helpwch ni i ddylunio Gwasanaeth Natur Cenedlaethol
Hoffech chi gael effaith wirioneddol ar yr argyfyngau amgylcheddol a natur wrth feithrin sgiliau gwerthfawr ar gyfer gyrfaoedd gwyrdd yn y dyfodol, a datblygu cyfeillgarwch a chysylltiadau newydd yn y gymuned ehangach? Rydyn ni eisiau clywed gan bobl ifanc 18 i 25 oed i’n helpu ni i ddylunio’r Gwasanaeth Natur Cenedlaethol, rhaglen sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd gyda chynlluniau i dreialu yn 2022. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y fideo yma ac os oes gennych chi ddiddordeb, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Billy Knowles, Rheolwr Datblygu Rhaglen y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol: billy@nationalnatureservice.uk.
25 Yorkshire Wildlife Trust (10)
Cyrsiau Eco-Sgiliau FSC
Ydych chi rhwng 18 a 25 oed ac yn awyddus i ennill sgiliau ar gyfer swyddi gwirfoddol a phroffesiynol yn yr economi werdd? Efallai bod y cyrsiau hyn ar eich cyfer chi! Gallwch gael cyfle i ddysgu am amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys planhigion, coed, ffyngau, fertebrata, infertebrata a chelf amgylcheddol. Mae’r cyrsiau hynod werthfawr a chydnabyddedig yma’n ardderchog ar gyfer diweddaru eich CV a’ch helpu i fod yn unigryw yng nghanol y dorf! Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael am bris arbennig iawn sy’n cynnwys gostyngiad, felly argymhellir archebu’n gynnar rhag i chi golli’r cyfle.
Mwy o wybodaeth yma.
Helpu i fapio adferiad natur
Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn creu map o ardaloedd ledled y DU lle mae pobl eisiau gweld natur yn adfer, ac maen nhw angen eich help chi! Ydych chi’n gwybod am le gwyrdd yn eich ardal chi a allai ddarparu cartref i fywyd gwyllt, helpu i amsugno carbon, neu hyd yn oed helpu i amddiffyn eich cymuned rhag tywydd eithafol fel llifogydd? Drwy ychwanegu lleoliad at y map, gallwch ein helpu i ddangos y cyfoeth o safleoedd gwerthfawr ar draws y DU – llefydd a allai un diwrnod elwa o warchodaeth i fyd natur. Rhowch bin ar y map i dynnu sylw at safle yn agos atoch chi, yma.
3 Belfast Hills Partnership (45)