Pwy sy’n rhedeg y prosiect? Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog
Ble mae’r prosiect? Sir Efrog, Sir Gaerhirfryn a Dwyrain Cumbria
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 11-24 oed
Beth yw e? Pedair elfen wahanol o weithgareddau a hyfforddiant amgylcheddol:
Gwarcheidwaid Gwyrdd: gweithgareddau grŵp yng Nghymoedd Sir Efrog os ydych chi’n ofalwr ifanc, os oes gennych chi anghenion addysgol arbennig, anabledd, neu os ydych chi’n droseddwr ifanc, ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, wedi’ch ynysu yn wledig neu o gefndir difreintiedig
Eco Ysgolion: gweithgareddau amgylcheddol gyda’ch ysgol uwchradd neu eich coleg, yn gweithio tuag at Ddyfarniadau Eco Ysgolion
Wardeiniaid Ifanc: sesiwn ymarferol rheolaidd ym Mharc Cenedlaethol Cymoedd Sir Efrog os ydych chi rhwng 11 ac 16 oed
Hyfforddeion Cymoedd a Mynyddoedd: prentisiaeth cefn gwlad dwy flynedd os ydych chi’n 16 i 24 oed
Hefyd mae Green Futures yn cynnal Fforwm Amgylcheddol i Ieuenctid ac Uwchgynhadledd Amgylcheddol i Ieuenctid i bobl ifanc sydd eisiau cymryd mwy o ran. Hefyd gall pobl ifanc yn ardal y prosiect wneud cais i’n Cronfa Weithredu Amgylcheddol i Ieuenctid i’w helpu i sefydlu a rhedeg eu prosiectau amgylcheddol eu hunain. Mwy o wybodaeth yma
Faint mae’n gostio? Mae am ddim. Hefyd gall Green Futures helpu tuag at gost cludiant ac offer awyr agored am rai gweithgareddau
Gyda phwy mae cysylltu? sarah.deane@ydmt.org
Oes posib dilyn Green Futures ar gyfryngau cymdeithasol? Oes, mae Green Futures ar Instagram, Twitter a Facebook
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am the Green Futures project? Ydych, edrychwch ar stori Ellie