Cafodd y prosiect The Environment Now ei gynnal gan y National Youth Agency mewn cydweithrediad â Go Think Big yr O2, a chafodd ei gynnal rhwng mis Ionawr 2016 a mis Rhagfyr 2018. Darparodd The Environment Now gefnogaeth, hyfforddiant a grantiau cyllido o hyd at £10,000 i 50 o bobl ifanc 17 i 24 oed er mwyn creu syniadau digidol unigryw i helpu’r amgylchedd.
Llwyddodd The Environment Now i alluogi i 50 o entrepreneuriaid ifanc ddatblygu a gwneud cynnydd gyda’u prosiect neu fusnes newydd digidol unigryw, gan siarad am faterion amgylcheddol penodol. Cawsant gefnogaeth drwy fentora a chyfleoedd hyfforddi, ochr yn ochr â sesiynau ‘Thinkspiration’ oedd yn gyfle iddynt gyfarfod entrepreneuriaid ifanc eraill i drafod eu pryderon amgylcheddol.
Cymerodd Ravi ran ym mhrosiect The Environment Now a gallwch ddarllen ei stori yma.
Rhyddhaodd y National Youth Agency ei adroddiad gwerthuso ar gyfer y prosiect a gallwch ei ddarllen yma, a hefyd mae mwy o wybodaeth ar gael am y mentrau a sefydlodd y bobl ifanc fel rhan o’r prosiect ar wefan y NYA yma.
Beth oedd y 50 prosiect a ddatblygwyd gan The Environment Now?
A Map to Breathe gan Ishan Khurana (Mesur ansawdd aer mewn tai incwm isel gydag awyru gwael)
Aceleron gan David Dawood (Creu banciau pŵer gyda phorth USB)
Breathing Space gan Omar Durrani (Adrodd ar lygredd aer mewn ardaloedd preswyl)
AQUA gan Harrison Kees (Monitro ansawdd aer tu allan i ysgolion uwchradd Caerefrog)
Auxin gan Mohammed Alhadi (Clawr ffôn ac ap sy’n defnyddio ynni adnewyddadwy i bweru ffôn)
Bare Technologies gan Ethan Howard (Ailbwrpasu gliniaduron ar gyfer defnyddwyr heb unrhyw brofiad o gyfrifiaduron)
BlakBear gan Michael Kasimatis (Synhwyrau llygredd cost isel seiliedig ar bapur)
Blue Tap gan Thomas Stakes (Puro dŵr mewn cartrefi)
Carbon Watch gan Hana Mandova (Ap i gynghori ar ddwysedd allyriadau defnydd o drydan gan ddibynnu ar amser y defnydd)
ChargedUp gan Hakeem Buge (Rhwydwaith o fanciau batri symudol i’w benthyca)
Climate Edge gan James Alden (Gorsafoedd tywydd digidol i ffermwyr yn Ne America ac Affrica)
Cutting Edge Conservation gan Beth Lonsdale (Defnyddio cyfryngau digidol i ehangu’r dysgu am gadwraeth)
Enviro: Small Steps for Big Change gan Robyn Bryne (Lleihau gwastraff ar gampws drwy werthu a chyfnewid)
Filamentive gan Ravi Toor (Ffilamentau peiriannau argraffu 3D wedi’u hailgylchu)
Fruutea gan Joel Gujral (Defnyddwyr yn creu eu te ffrwythau eu hunain gan ddefnyddio technoleg ddigidol)
Give, Sell, Hire.com gan Irvin Kiari (Ap ailddefnyddio, cyfrannu a llogi i leihau taflu sbwriel yn anghyfreithlon)
Global Amphibian Biodiversity Project gan Lilly Pamela Harvey
Gyre gan Ola Oniyide (Ap marchnad ar gyfer myfyrwyr)
Huxlo gan Matthew Mew (Creu adeiladau sy’n cael eu cynllunio’n ddigidol, eu gwneud yn lleol a’u rhoi at ei gilydd yn gymunedol)
Impact Fashion gan Chidubem (Ap i ddysgu sut i ddefnyddio, atgyweirio a phrynu dillad ail law)
Internet of Waste gan Christopher Guest (Llwyfan rheoli gwastraff deallus)
Lettus Grow gan Charlie Guy (Ffordd awtomatig o arddio heb bridd)
Metronome gan William Helme (System reoli ddigidol i sicrhau cydbwysedd ym mhŵer trydan y DU)
Long Strip Wildlife gan Shaun Curtis (Ap i addysgu am fywyd gwyllt lleol)
MATR gan Matthew Rowe (Y purydd aer lleiaf mwyaf pwerus)
Omni Go gan Raymond Pelekamoyo (Gêm realiti seiliedig ar leoliad sy’n cael ei chwarae drwy ap)
One Cherry gan Anton Puzorjov (Marchnad ar-lein i bori drwy siopau elusen)
Operation Sawdust gan Rebecca Illingworth ac Aaron Vindaccai (Rhoi sylw i wastraff llwch lli yn y diwydiant coed)
OrchGard gan Joshua Dean (Rheolaeth ddigidol ar berllan yr YMCA yn Humber)
Peppercorn gan Sina Sadrzadeh (Llwyfan ar-lein sy’n cysylltu caffis ag elusennau cyfrannu bwyd)
Pipes Away! gan Victoria Russell (Gêm realiti rhithiol sy’n rhoi’r defnyddwyr mewn carthffosydd)
Pocket Pals gan Matthew Brown a Danielle Connor (Ap i bobl ddysgu am a dod o hyd i fywyd gwyllt Prydain)
POW gan Mohammed Shah (Gwneud e-feiciau’n rhad a hwylus)
Project Soteria gan Francis James (Gweithdai i bobl ifanc i wneud teclyn gwefru ffonau pŵer solar)
Pure Air Industries gan Issac Ramonet (Datblygu peiriant i lanhau llygredd aer o ddinasoedd)
Recycled Tech gan Pawan Saunya (Rhwydwaith yn y DU i gasglu plastig hyblyg)
SOLAIR gan Bradley Jenson (Yr unig declyn gwefru ffonau di-wifr panel solar)
Sprout Bristol gan Tom Mallet (Helpu cwsmeriaid i ddewis ble maent yn bwyta, yfed a siopa’n seiliedig ar gynaliadwyedd busnesau)
TBSC gan David Porteous (Clo beic arloesol a difyr)
ThermoDrone gan Kenneth Brooksbank (Technoleg drôn i gynnal asesiadau ynni o adeiladau)
The Eco Chef gan Preslava Vassileva (Ap i gefnogi dewisiadau bwyd cynaliadwy)
Twipes gan Al Borzorgi ac Elle McIntosh (Mynd i’r afael â gwastraff hancesi papur gwlyb)
Utter Rubbish gan Elliot Lancaster (Ap symudol i dracio lorïau casglu)
Smart Plug gan Natalie Bird (Cynnyrch sy’n galluogi pobl i ddefnyddio cyfarpar yn ystod cyfnodau o alw isel)
Virtually There Studios gan Emily Godden (Cynnwys realiti rhithiol i dynnu sylw at effaith cynhesu byd-eang, gwastraff a dadgoedwigo)
Voyage gan Daniel Woloch (Llwyfan ar-lein i gynyddu tryloywder y gadwyn gyflenwi)
Wae gan Daniel Lloyd (Systemau gwastraff bwyd deallus ar gyfer cartrefi)
Water Purification System gan Victoria Bogle (Dewis y mwynau yn eich dŵr)
Yellow Label gan Sam Patchitt (Ap i atal gwastraff bwyd mewn adwerthu)