Christie B. a Higgins P., The Educational Outcomes of Learning for Sustainability: A Brief Review of Literature, Ionawr 2020

Mae mwy a mwy o dystiolaeth gref y gall profiadau ym myd natur hybu dulliau dysgu academaidd, gan gynnwys mewn meysydd pwnc nad ydynt yn gysylltiedig â’r cyd-destun awyr agored. At hynny, nodwyd manteision yr amser a dreulir yn yr awyr agored o ran iechyd a lles, lleihau straen, gwella iechyd meddwl a hyder ymysg pobl ifanc; y mae pob un ohonom yn gwybod eu bod yn cefnogi cyrhaeddiad academaidd.

Harris M. A. (2021) Growing among Trees: a 12-month process evaluation of school based outdoor learning interventions, Journal of Adventure Education and Outdoor Learning

Roedd Growing among Trees yn brosiect peilot 12 mis lle cafodd ymyriadau allgymorth coetiroedd eu darparu mewn ysgolion trefol – gan roi cysylltiad â choed i ddisgyblion bob dydd. Roedd y sesiynau’n sbarduno creadigrwydd a dychymyg disgyblion, ac yn dilyn y gweithgareddau nododd y disgyblion a’r athrawon deimladau o hapusrwydd.

Haswell-Walls F., Vittle K., Smith M., Williams A., Our Bright Future Evaluation, Young people’s skills development in Our Bright Future projects, Ebrill 2021

Yn gyffredinol, mae pobl ifanc oed ysgol ag anghenion cymhleth yn elwa o ddarpariaeth fwy hyblyg, penagored. Pwysleisiodd rheolwyr prosiect, er enghraifft, bwysigrwydd y lleoliad nad yw’n ysgol, yn ogystal â’r angen am ddewis, meithrin hyder, a datblygu sgiliau meddal a/neu ymarferol.

Hudson H., Smith M., White O., Vittle K., Haswell-Walls F., Cotton I., Our Bright Future, Mid-term evaluation, Mehefin 2019

Mae gwerthusiad canol tymor rhaglen Our Bright Future wedi dangos bod cael bod y tu allan i ymgysylltu â natur yn ffactor sy’n cyfrannu at weithgareddau’r rhaglen sydd wedi gwella datblygiad personol pobl ifanc, yn enwedig i bobl ifanc ddifreintiedig. Mae tystiolaeth gan sampl o gyfranogwyr yn dangos bod cyfranogiad wedi arwain at gynnydd mewn hunanhyder, lles ac iechyd meddwl rhai cyfranogwyr, yn ogystal â gwelliannau mewn agwedd a chymhelliant i ddysgu. Mae sampl fach o dystiolaeth ail-law sy’n cofnodi barn athrawon yn awgrymu bod athrawon, yn yr ysgol ac yn y coleg, hefyd wedi gweld gwelliannau amlwg yn ymddygiad rhai pobl ifanc, prosesau rhyngweithio cymdeithasol a lefelau pryder.

Natural England, Natural Connections Demonstration Project, 2012-2016: Final Report, 2016

Dangoswyd bod amser a dreulir yn yr awyr agored a dysgu am natur yn lleihau pryder, iselder, straen a materion ymddygiad. Comisiynodd Natural England brosiect pedair blynedd lle cafodd plant o 125 o ysgolion wersi awyr agored rheolaidd. Mae canfyddiadau’r prosiect yn dangos bod 90 y cant o ddisgyblion yn dweud bod dysgu yn yr awyr agored yn gwneud iddynt deimlo’n hapusach ac yn iachach. Mae iechyd meddwl da athrawon hefyd yn bwysig i’r system addysg; mae’r un ymchwil yn dangos bod 79 y cant o athrawon wedi adrodd am effeithiau cadarnhaol ar eu harferion addysgu, a nododd 72 y cant eu bod yn gwella eu hiechyd a’u lles eu hunain. Ar ben hynny, gwelodd 85 y cant o ysgolion effaith gadarnhaol ar ymddygiad disgyblion.

Prisk, Cath a Dr Harry Cusworth, Muddy Hands, 2019

Yn ogystal â gwella iechyd meddwl yn sylweddol, mae bod yn yr awyr agored yn gwella iechyd corfforol plant yn sylweddol. Mae astudiaethau wedi dangos bod treulio mwy o amser yn yr awyr agored yn lleihau clefydau heintus ymysg plant (annwyd, dolur gwddf ac ati) hyd at 80 y cant.

Sheldrake R., Amos R., J. Reiss M., (Athrofa Addysg UCL), Children and Nature, A Research Evaluation for The Wildlife Trusts, 2019

Cymerodd 451 o blant ledled Lloegr ran drwy gwblhau arolygon cyn ac ar ôl iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Ar ben hynny, arsylwyd athrawon, addysgwyr yr Ymddiriedolaeth Natur a 199 o’r plant gan dîm ymchwil UCL a’u cyfweld am eu profiadau. Dyma un o’r astudiaethau mwyaf i effeithiau gweithgareddau awyr agored ar les a safbwyntiau plant am natur. Yn gyffredinol, datgelodd yr ymchwil fod lles plant yn gwella ar ôl iddynt dreulio amser yn cysylltu â natur: dangosodd y plant gynnydd o ran eu lles a’u hiechyd personol dros amser, a dangoswyd cynnydd mewn cysylltiad â natur, gwerthoedd o blaid yr amgylchedd a dangoswyd lefelau uchel o fwynhad.