Rydym yn galw ar lunwyr polisïau i ariannu cynllun newydd a fyddai’n caniatáu i’r sector amgylcheddol gefnogi pobl ifanc i gael swyddi gwyrdd.
Pam ein bod yn gofyn am hyn?
Gydag agwedd gydgysylltiedig at fuddsoddi, rydym yn credu y gall llunwyr polisïau fynd i’r afael â diweithdra ymysg pobl ifanc (neu swyddi gwael) wrth fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ac adfer amgylchedd naturiol y DU ar yr un pryd.
Fel mae prosiectau Our Bright Future wedi dangos, mae cael profiad gwaith yn y sector amgylcheddol yn cynnig y manteision canlynol i bobl ifanc
 • cyflogadwyedd
 • ymwneud â natur
 • datblygiad personol
 • iechyd a lles
Ar hyn o bryd, mae pobl ifanc yn wynebu rhwystrau i gyflogaeth yn y sector amgylcheddol oherwydd lefel y profiad, neu gymwysterau ffurfiol, a ddisgwylir ar gyfer llawer o swyddi. Mae angen mwy o swyddi lefel mynediad ar gyfer pobl ifanc sydd newydd ddechrau yn y sector, yn ogystal â chefnogaeth i’w helpu i chwilio am y cyfleoedd hyn a chael gafael arnynt.
Beth yw gyrfaoedd amgylcheddol?
Pan fyddwch chi’n meddwl am yrfaoedd yn y sector amgylcheddol, efallai y byddwch chi’n meddwl am waith cadwraeth ymarferol – ond mae amrywiaeth eang o swyddi mewn gwirionedd! Yn ein digwyddiad Gyrfaoedd Amgylcheddol: Sesiwn Holi ac Ateb Pobl Ifanc, cawsom siaradwyr ifanc o amrywiaeth o swyddi – gan gynnwys Swyddog Cyfathrebu, Swyddog Llygredd Morol ac Uwch Swyddog Seneddol – gan dynnu sylw at yr amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael. Gwyliwch recordiad o’r digwyddiad isod.
Ydych chi’n adnabod rhywun sydd â diddordeb mewn gweithio yn y sector amgylcheddol? Neu ydych chi’n berson ifanc sy’n awyddus i ddechrau ar eich siwrnai? Edrychwch ar rai o’r dolenni defnyddiol isod i ddechrau arni:
 • Ein cylchlythyr Our Bright Future a’n tudalen cyfleoedd: rydym yn rhannu swyddi, hyfforddiant, digwyddiadau a gweithgareddau sy’n cael eu hyrwyddo gan o leiaf 50 o sefydliadau sy’n rhan o’r rhaglen ledled y DU
 • Pecyn Adnoddau Gyrfaoedd Amgylcheddol Belfast Hills: adnodd digidol gwych gyda bywgraffiadau o wahanol yrfaoedd amgylcheddol, cyngor am wneud cais am swyddi a chwestiynau cyffredin
 • Environment Job: Y swyddi diweddaraf yn y DU ym maes cadwraeth, bywyd gwyllt, ecoleg, cynaliadwyedd ac addysg amgylcheddol
 • Countryside Jobs Service: Swyddi gwag cyfredol, cyrsiau hyfforddi proffesiynol a digwyddiadau
 • Green Jobs: Bwrdd gwaith arbenigol sy’n canolbwyntio ar swyddi a gyrfaoedd yn sector y diwydiant gwyrdd, yn y DU ac yn fyd-eang
 • Charity Job: Yr unig fwrdd swyddi sydd wedi’i sefydlu ar gyfer swyddi elusennol, nid er elw, y trydydd sector a swyddi gwirfoddol
 • Change Agents UK: Arbenigwyr mewn recriwtio ym maes cynaliadwyedd! Cefnogi pobl ifanc sy’n dymuno defnyddio eu gyrfaoedd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol
 • Llyfryn gyrfaoedd Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig: Sy’n cynnwys astudiaethau achos o fywyd real a gofynion rôl manwl, mae A Career in the Environmentyn ganllaw gwych i bobl ifanc sy’n ystyried gyrfa yn y sector amgylcheddol
Sut allaf i gymryd rhan?
Rydym wedi cynnal ymchwil i ddangos yr effaith gadarnhaol y mae cynlluniau swyddi yn y sector amgylcheddol yn ei chael ar fywydau pobl ifanc. Gallwch ddarllen ein hadroddiad llawn yma, neu grynodeb byrrach yma. Fel rhan o’n hymchwil, rydym yn parhau i gasglu straeon gan bobl ifanc sydd wedi cael swydd ar ôl cael profiad gwaith yn y sector amgylcheddol. Felly, os oes gennych chi stori wych i’w hadrodd, rhannwch hi â ni drwy anfon e-bost at ourbrightfuture@wildlifetrusts.org.
Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i ddatblygu a hyrwyddo’r Gwasanaeth Natur Cenedlaethol. Mae’r fenter hon yn galw ar Lywodraeth y DU i gyhoeddi pecyn ariannu mawr i ddarparu swyddi gwyrdd newydd a hyfforddiant drwy waith adfer natur. Byddai’r Gwasanaeth Natur Cenedlaethol yn cynnig swyddi cyflog byw ar brosiectau natur i bobl ddi-waith, gan helpu i fynd i’r afael â’n hargyfwng cyflogaeth a natur, rhoi hwb i’n hadferiad gwyrdd ar ôl Covid-19 a gadael etifeddiaeth o gymunedau iachach a gwyrddach. Gallwch ychwanegu eich cefnogaeth i’r Gwasanaeth Natur Cenedlaethol drwy lofnodi’r datganiad hwn.