Rydyn ni’n galw ar y Llywodraeth i gyllido cynllun Swyddi’r Dyfodol newydd a fyddai’n galluogi’r sector amgylcheddol i gefnogi pobl ifanc i gael gyrfaoedd mewn cadwraeth amgylcheddol a garddwriaeth a gyrfaoedd eraill.
Pam rydyn ni’n gofyn am hyn?
Rydyn ni’n credu bod rhaid i’r Llywodraeth gael dull unedig o fuddsoddi i roi sylw i dangyflogaeth neu gyflogaeth wael ymhlith ieuenctid a’r angen am wyrdroi’r argyfwng hinsawdd presennol ac adfer amgylchedd naturiol y DU.
Gall y sector amgylcheddol gyrraedd grŵp eang o bobl ifanc, gan oresgyn y rhwystrau sy’n atal pobl ifanc rhag cael eu profiad gwaith cyntaf. Fel y dangosir gan brosiectau Our Bright Future, mae cael profiad gwaith yn y sector amgylcheddol yn arwain at fanteision niferus i bobl ifanc:
  • cyflogadwyedd
  • cyswllt â byd natur
  • datblygiad personol
  • iechyd a lles
Hefyd mae pobl ifanc yn wynebu rhwystrau sy’n atal cyflogaeth yn y sector amgylcheddol oherwydd lefel profiad, neu ddim cymwysterau ffurfiol fel sy’n ofynnol ar gyfer llawer o’r swyddi sydd ar gael.         
Mae angen mwy o swyddi lefel mynediad i bobl ifanc sy’n dechrau yn y sector; yn ogystal â chefnogaeth i helpu gyda’u canfod a defnyddio’r cyfleoedd hyn.
Sut gallaf i gymryd rhan?
Ar hyn o bryd rydyn ni’n cynnal ymchwil i ddangos yr effaith y mae cynlluniau swyddi yn y sector amgylcheddol yn ei chael ar fywydau pobl ifanc. Fel rhan o’r ymchwil yma, rydyn ni’n casglu straeon gan bobl ifanc sydd wedi cael swyddi o ganlyniad i gael profiad gwaith yn y sector amgylcheddol. Felly, os oes gennych chi stori dda i’w dweud wrthyn ni, cofiwch ei rhannu gyda ni drwy ei hanfon ar e-bost i  ourbrightfuture@wildlifetrusts.org
Hefyd fe allech chi helpu drwy ofyn i gyflogwyr yn y sector amgylcheddol ailystyried pa sgiliau, profiad a gwybodaeth sydd wir eu hangen ar gyfer rôl yn codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd. 
Ydych chi’n adnabod rhywun sydd â diddordeb mewn gweithio yn y sector amgylcheddol? Neu a ydych chi’n berson ifanc sydd eisiau dechrau ar eich siwrnai? Gallwch edrych ar rai o’r dolenni defnyddiol isod i ddechrau arni a’u rhannu gydag eraill sydd â diddordeb efallai:
  • Cyfleoedd Our Bright Future: Rydyn ni’n rhannu swyddi, hyfforddiant, digwyddiadau a chynadleddau sy’n cael eu hybu gan o leiaf 50 o sefydliadau sy’n rhan o’r rhaglen ledled y DU
  • Environment Job: Y swyddi diweddaraf yn y DU ym maes cadwraeth, bywyd gwyllt, ecoleg, cynaliadwyedd ac addysg amgylcheddol
  • Countryside Jobs Service: Y swyddi gwag presennol, cyrsiau hyfforddi proffesiynol a digwyddiadau
  • Green Jobs: Bwrdd swyddi arbenigol sy’n canolbwyntio ar swyddi a gyrfaoedd yn y sector diwydiant gwyrdd, yn y DU ac yn fyd-eang
  • Charity Job: Yr unig fwrdd swyddi sydd wedi’i greu ar gyfer swyddi gydag elusennau, mudiadau nid-er-elw, y trydydd sector a swyddi gwirfoddol
  • Change Agents UK: Arbenigwyr mewn recriwtio cynaliadwyedd! Yn cefnogi pobl ifanc sy’n dymuno defnyddio eu gyrfaoedd i wneud gwahaniaeth positif