Rydyn ni’n galw ar y Llywodraeth i greu gofod i bobl ifanc gael eu clywed a chwarae rhan weithredol mewn cymdeithas.
Pam rydyn ni’n gofyn am hyn?
“Dim byd amdanom ni, hebddon ni, ar ein cyfer ni”. Pan mae penderfyniadau’n cael eu gwneud am bethau a fydd yn effeithio ar bobl ifanc, dylai pobl ifanc fod yn rhan o’r broses honno.
Dylai pobl ifanc allu lleisio eu barn am y pethau sy’n bwysig iddyn nhw ac a fydd yn effeithio arnyn nhw yn y dyfodol, ac maen nhw eisiau cael gwneud hynny. Dylent deimlo eu bod yn gallu gwneud hyn mewn ffordd hygyrch sy’n gynhwysol i bawb.
Felly, rydyn ni’n annog y Llywodraeth i wneud y canlynol.
  • penodi Gweinidog Ieuenctid i gydlynu gwaith y Llywodraeth i gefnogi pobl ifanc a’u helpu i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth
  • cyflwyno Bwrdd Cynghori Ieuenctid ym mhob adran yn y Llywodraeth
  • cael gwared ar y rhwystrau sy’n atal ieuenctid rhag ymgysylltu, er enghraifft, drwy gynyddu hygyrchedd ymgynghoriadau (er enghraifft, drwy eu hysgrifennu mewn iaith glir a lleihau eu hyd)
Beth sydd wedi digwydd hyd yma?
Mae llawer o esiamplau gwych o lwyddiannau Cais 3 ar draws Our Bright Future, gan gynnwys:
  • Erbyn hyn, mae gan Gyfeillion y Ddaear, Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog, Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog a llawer o sefydliadau eraill sy’n rhan o Our Bright Future ymddiriedolwyr ifanc a hefyd maen nhw’n ailfeddwl am y ffordd maen nhw’n gweithio gyda phobl ifanc. Darllenwch am brofiad Ellie am ddod yn Ymddiriedolwr Ifanc cyntaf Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog
  • fe wnaeth Ummi, aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future ar ran My World My Home, gymryd rhan yn y streiciau hinsawdd diweddar gan ieuenctid
  • am y tro cyntaf, yr haf diwethaf, cafodd pobl ifanc gyfle i ddylanwadu ar bolisi’r amgylchedd a’r hinsawdd yn y dyfodol a chynghori gweinidogion ar sut dylai’r DU gyrraedd y targed o roi diwedd ar allyriadau carbon erbyn 2050. Ar hyn o bryd rydyn ni’n gweithio’n agos gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i wella’r ffordd maen nhw’n gweithio gyda phobl ifanc
  • fe wnaeth pobl ifanc o brosiectau Our Bright Future yng Nghymru gyfarfod â Gweinidog yr Amgylchedd, Leslie Griffiths, a thrafod materion allweddol sy’n bwysig iddyn nhw, gan gynnwys tri chais Our Bright Future. Bu Siôn o’r Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddolyn siarad yn lansiad Cymru ar gyfer y Cynllun Cyflawni Carbon Isel