Mae Our Bright Future yn cydnabod yr angen am i elusennau osgoi rhagfarn wleidyddol – yn enwedig yn ystod y cyfnod yn arwain at etholiadau mawr. Rydyn ni hefyd yn credu’n llwyr yn hawl elusennau i fynegi safbwyntiau am faterion yn ymwneud â pholisi cyhoeddus sy’n uniongyrchol berthnasol i’w hamcanion elusennol. Mae llawer o ddatblygiadau mewn polisi cymdeithasol ac amgylcheddol wedi cael eu sicrhau o ganlyniad i elusennau yn gweithio dros newidiadau buddiol ac mae ein bywydau ni i gyd yn well oherwydd hynny.  
Mae Our Bright Future yn bartneriaeth uchelgeisiol ac arloesol o dan arweiniad yr Ymddiriedolaethau Natur sy’n dod â’r sectorau ieuenctid ac amgylcheddol at ei gilydd. Ein gweledigaeth yw i bobl ifanc gael beth maent yn ei haeddu: planed iach, economi wyrddach ffyniannus a dyfodol disglair. Nod sylfaenol ein holl weithgareddau yw grymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud eu dyfodol yn fwy disglair ac arwain newid cynyddol yn eu cymunedau a’u hamgylchedd lleol.     
Dyma bedwar canlyniad y rhaglen:
  • Mae cymryd rhan yn rhaglen Our Bright Future wedi cael effaith bositif ar bobl ifanc gan feithrin eu sgiliau, eu profiad a’u hyder i arwain newid amgylcheddol                           
  • Mae rhaglen Our Bright Future wedi cael effaith bositif ar yr amgylchedd ac ar gymunedau lleol    
  • Mae rhaglen Our Bright Future wedi dylanwadu ar newid a chreu gwaddol          
  • Mae rhaglen Our Bright Future yn defnyddio gwaith partneriaeth effeithiol a dull o weithredu a arweinir gan ieuenctid, gan arwain at ganlyniadau cryfach i bobl ifanc a’r amgylchedd
Yn ystod y cyfnod yn arwain at Etholiad Cyffredinol 2019 y DU, mae’n ofynnol i bob sefydliad anwleidyddol roi sylw penodol i Ddeddf Tryloywder Lobïo, Ymgyrchu Di-blaid a Gweinyddu Undebau Llafur 2014 (y Ddeddf Lobïo), a ddaeth i rym ar 30ain Ionawr 2014.  Newidiodd y rheolau oedd wedi’u sefydlu mewn perthynas â gweithgareddau a ymgymerir gan ymgyrchwyr di-blaid (gan gynnwys elusennau), a all gael eu hystyried yn rhesymol fel ymgyrchu i ddylanwadu ar ganlyniadau etholiadau cyffredinol yng Nghymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon (gan gynnwys Etholiad Cyffredinol y DU).
Nod y Ddeddf yw sicrhau bod y gwariant rhwng 13eg Rhagfyr 2018 a 12fed Rhagfyr 2019 i ddylanwadu ar benderfyniadau pleidleisio’r cyhoedd yn gyffredinol yn cael ei gadw oddi mewn i derfynau rhesymol ac yr adroddir arno’n agored, yn glir ac yn gryno. Rhaid i bob sefydliad sy’n bwriadu gwario mwy nag £20K yn Lloegr, neu fwy na £10K yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, ar gyfres benodol o ‘weithgareddau a reoleiddir’ gofrestru gyda’r Comisiwn Etholiadol a rhoi gwybod am eu holl wariant ymgyrchu a reoleiddir i’r Comisiwn.
Byddwn yn hybu ein safbwyntiau yn uniongyrchol i’n haelodau a’n cefnogwyr ymroddedig, i newyddiadurwyr a’r cyfryngau, ac i’r gwleidyddion a’r pleidiau gwleidyddol eu hunain, gan dynnu sylw at ddeddfwriaeth a pholisïau a fydd yn creu gwell dyfodol i bobl ifanc a’r amgylchedd. Byddwn yn ceisio sicrhau bod unrhyw beth rydyn ni’n ei gyfathrebu’n uniongyrchol i’r cyhoedd yn gyffredinol (ar ein safle ni ar y we, mewn taflenni ac ar bosteri, mewn digwyddiadau, drwy gyfryngau cymdeithasol neu drwy hysbysebion y telir amdanynt) yn ffeithiol, cytbwys a chwbl annibynnol ar ddylanwad y rhai sy’n sefyll i gael eu hethol neu’r rhai sy’n eu helpu i wneud hynny. Byddwn yn parhau i ymateb i ymgynghoriadau’r llywodraeth ac yn cyfrannu at drafodaethau cyhoeddus nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig â’r Etholiad Cyffredinol.
Ni fyddwn yn mynd ati i gefnogi un ymgeisydd neu un arall, nac un blaid ar draul un arall, yn rhannol am nad yw elusennau’n cael gwneud hynny, ond yn bennaf gan fod dyfodol y cenedlaethau nesaf a’r amgylchedd naturiol yr ydyn ni i gyd yn dibynnu arno yn y pen draw yn rhy bwysig i fod yn destun anghytuno gwleidyddol rhwng y pleidiau neu hunan ddiddordeb. Byddwn yn gweithio’n ddiduedd i hybu’r ddealltwriaeth hon ymhlith ein holl wleidyddion.